Bộ quà tặng

Bộ quà tặng - Tất cả sản phẩm Bộ quà tặng
4.271 sản phẩm
Trang 1/89

Gifts

[{"content": ["

QU\u00c0 BI\u1ebeU \u00dd NGH\u0128A - THAY L\u1edcI B\u1ea0N MU\u1ed0N N\u00d3I

\u0110\u00e3 t\u1eeb l\u00e2u ng\u01b0\u1eddi Vi\u1ec7t c\u00f3 truy\u1ec1n th\u1ed1ng t\u1eb7ng qu\u00e0 cho nhau v\u00e0o nh\u1eefng d\u1ecbp L\u1ec5 t\u1ebft hay sinh nh\u1eadt, th\u0103m h\u1ecfi. Qu\u00e0 bi\u1ebfu kh\u00f4ng quan tr\u1ecdng l\u00e0 gi\u00e1 c\u1ea3 v\u00e0 s\u1ef1 xa x\u1ec9, m\u00e0 quan tr\u1ecdng nh\u1ea5t ch\u00ednh l\u00e0 t\u1ea5m l\u00f2ng c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi g\u1eedi. N\u1ebfu b\u1ea1n \u0111ang tr\u0103n tr\u1edf v\u1ec1 nh\u1eefng m\u00f3n qu\u00e0 m\u00ecnh mu\u1ed1n t\u1eb7ng ai \u0111\u00f3, h\u00e3y th\u1eed tham kh\u1ea3o nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m qu\u00e0 t\u1eb7ng t\u1ea1i CuaHang.net. Qu\u00e0 bi\u1ebfu \u00fd ngh\u0129a t\u1ea1i CuaHang.net r\u1ea5t \u0111a d\u1ea1ng v\u1ec1 ch\u1ee7ng lo\u1ea1i t\u1eeb th\u1ee9c \u0103n cho \u0111\u1ebfn \u0111\u1ed3 trang tr\u00ed, qu\u00e0 l\u01b0u ni\u1ec7m. Qu\u00e0 bi\u1ebfu gi\u00fap b\u1ea1n d\u1ec5 d\u00e0ng k\u00e9o g\u1ea7n kho\u1ea3ng c\u00e1ch gi\u1eefa ng\u01b0\u1eddi v\u1edbi ng\u01b0\u1eddi. \n

Nh\u1eefng \u0111i\u1ec1u c\u1ea7n l\u01b0u \u00fd khi ch\u1ecdn mua qu\u00e0 bi\u1ebfu

\n- \u00dd ngh\u0129a: B\u1ea1n ph\u1ea3i bi\u1ebft r\u1eb1ng m\u1ed7i m\u00f3n qu\u00e0 s\u1ebd c\u00f3 m\u1ed9t \u00fd ngh\u0129a ri\u00eang v\u00e0 c\u00f2n ph\u1ee5 thu\u1ed9c v\u00e0o th\u1eddi \u0111i\u1ec3m b\u1ea1n t\u1eb7ng qu\u00e0, \u0111\u1ed1i t\u01b0\u1ee3ng nh\u1eadn qu\u00e0. Ch\u1eb3ng h\u1ea1n nh\u01b0 khi b\u1ea1n t\u1eb7ng qu\u00e0 cho ng\u01b0\u1eddi th\u00e2n trong gia \u0111\u00ecnh, b\u1ea1n n\u00ean thi\u00ean v\u1ec1 ch\u1ecdn l\u1ef1a nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m ch\u0103m s\u00f3c s\u1ee9c kh\u1ecfe. C\u00f2n nh\u01b0 t\u1eb7ng qu\u00e0 cho b\u1ea1n b\u00e8 v\u00e0o d\u1ecbp sinh nh\u1eadt, th\u00ec c\u00f3 th\u1ec3 t\u00f9y theo gi\u1edbi t\u00ednh m\u00e0 ch\u1ecdn qu\u00e0 ph\u00f9 h\u1ee3p. \n- Th\u1ea9m m\u1ef9: B\u1ea5t k\u1ef3 ai c\u0169ng s\u1ebd b\u1ecb thu h\u00fat b\u1edfi v\u1ebb ngo\u00e0i \u0111\u1eb9p m\u1eaft. V\u00ec v\u1eady khi t\u1eb7ng qu\u00e0, h\u00e3y g\u00f3i qu\u00e0 t\u1eb7ng c\u1ee7a m\u00ecnh trong nh\u1eefng g\u00f3i ho\u1eb7c gi\u1ecf th\u1eadt \u0111\u1eb9p \u0111\u1ec3 t\u0103ng th\u00eam s\u1ef1 thu h\u00fat v\u00e0 ghi \u1ea5n t\u01b0\u1ee3ng v\u1edbi ng\u01b0\u1eddi nh\u1eadn, ph\u1ea7n qu\u00e0 c\u1ee7a b\u1ea1n v\u00ec th\u1ebf m\u00e0 c\u0169ng gi\u00e1 tr\u1ecb h\u01a1n. \n

Qu\u00e0 bi\u1ebfu th\u1ef1c ph\u1ea9m

\n- S\u1ea3n ph\u1ea9m: Qu\u00e0 bi\u1ebfu th\u1ef1c ph\u1ea9m hi\u1ec7n nay r\u1ea5t \u0111a d\u1ea1ng nh\u01b0 c\u00e1c lo\u1ea1i socola cho c\u00e1c ng\u00e0y l\u1ec5 t\u00ecnh nh\u00e2n d\u00e0nh t\u1eb7ng cho ng\u01b0\u1eddi y\u00eau, Qu\u1ed1c t\u1ebf ph\u1ee5 n\u1eef .C\u00e1c lo\u1ea1i th\u1ef1c ph\u1ea9m dinh d\u01b0\u1ee1ng d\u00e0nh t\u1eb7ng cho nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi cao tu\u1ed5i c\u00f3 n\u01b0\u1edbc y\u1ebfn, c\u00e1c lo\u1ea1i h\u1ea1t dinh d\u01b0\u1ee1ng, nh\u00e2n s\u00e2m. T\u00fai qu\u00e0 t\u1ebft g\u1ed3m nhi\u1ec1u lo\u1ea1i b\u00e1nh m\u1ee9t d\u00e0nh t\u1eb7ng cho ng\u01b0\u1eddi th\u00e2n \u0111\u1ec3 c\u00f3 m\u1ed9t c\u00e1i t\u1ebft tr\u1ecdn v\u1eb9n s\u1eafc h\u01b0\u01a1ng,...\n- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: Daedong, King Baraka, Ensure,...\n

Qu\u00e0 bi\u1ebfu l\u01b0u ni\u1ec7m

\n- M\u1eabu m\u00e3: N\u1ebfu nh\u01b0 kh\u00f4ng ch\u1ecdn qu\u00e0 bi\u1ebfu l\u00e0 c\u00e1c lo\u1ea1i th\u1ef1c ph\u1ea9m, b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 t\u00ecm mua c\u00e1c lo\u1ea1i qu\u00e0 l\u01b0u ni\u1ec7m \u0111\u1ec3 bi\u1ebfu ng\u01b0\u1eddi th\u00e2n v\u00e0 b\u1ea1n b\u00e8 nh\u01b0: m\u00f3c kh\u00f3a, s\u1ed5 tay, bao l\u00ec x\u00ec, ti\u1ec1n m\u1ea1 v\u00e0ng,... nh\u1eefng qu\u00e0 t\u1eb7ng n\u00e0y mang nhi\u1ec1u \u00fd ngh\u0129a \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t v\u00e0 th\u01b0\u1eddng c\u00f3 y\u1ebfu t\u1ed1 phong th\u1ee7y nh\u01b0 l\u1eddi c\u1ea7u ch\u00fac s\u1ee9c kh\u1ecfe, th\u1ecbnh v\u01b0\u1ee3ng.\n- S\u1ea3n ph\u1ea9m: T\u1edd ti\u1ec1n 100 USD m\u1ea1 v\u00e0ng, t\u1edd ti\u1ec1n Campuchia, m\u00f3c kh\u00f3a in h\u00ecnh th\u1ea7n t\u01b0\u1ee3ng Kpop, b\u00f4ng h\u1ed3ng m\u1ea1 v\u00e0ng,...\n

Qu\u00e0 bi\u1ebfu ch\u0103m s\u00f3c s\u1ee9c kh\u1ecfe

\n- S\u1ea3n ph\u1ea9m: V\u1edbi ng\u01b0\u1eddi gi\u00e0, b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 t\u1eb7ng nh\u1eefng m\u00f3n qu\u00e0 nh\u1ecf nh\u01b0ng \u00fd ngh\u0129a nh\u01b0 d\u1ea7u, cao n\u00f3ng, tr\u1ea7m h\u01b0\u01a1ng. V\u1edbi ch\u1ecb em ph\u1ee5 n\u1eef th\u00ec c\u0169ng c\u00f3 th\u1ec3 t\u1eb7ng c\u00e1c lo\u1ea1i tinh d\u1ea7u l\u00e0m \u0111\u1eb9p, m\u1ef9 ph\u1ea9m v\u1edbi thi\u1ebft k\u1ebf bao b\u00ec sang tr\u1ecdng, \u0111\u1eb9p. \n- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: Siang Pure, Badger, La Roche Posay,...\n

Mua qu\u00e0 bi\u1ebfu \u00fd ngh\u0129a, m\u1eabu m\u00e3 \u0111a d\u1ea1ng v\u1edbi gi\u00e1 \u01b0u \u0111\u00e3i t\u1ea1i CuaHang.net!

\nB\u1ea1n \u0111ang mu\u1ed1n mua qu\u00e0 bi\u1ebfu t\u1eb7ng ng\u01b0\u1eddi th\u00e2n v\u00e0 gia \u0111\u00ecnh nh\u01b0ng v\u1eabn ph\u00e2n v\u00e2n ch\u01b0a bi\u1ebft ch\u1ecdn g\u00ec. H\u00e3y truy c\u1eadp CuaHang.net \u0111\u1ec3 t\u00ecm cho m\u00ecnh g\u1ee3i \u00fd th\u00edch h\u1ee3p. V\u1edbi shopee b\u1ea1n s\u1ebd mua s\u1eafm d\u1ec5 d\u00e0ng, nhanh ch\u00f3ng v\u00e0 ti\u1ebft ki\u1ec7m chi ph\u00ed h\u01a1n bao gi\u1edd h\u1ebft. CuaHang.net c\u00f3 h\u1ec7 th\u1ed1ng h\u00e0ng h\u00f3a \u0111a d\u1ea1ng ch\u1ee7ng lo\u1ea1i \u0111\u1ea3m b\u1ea3o s\u1ebd l\u00e0m b\u1ea1n h\u00e0i l\u00f2ng. C\u00f2n ch\u1edd g\u00ec n\u1eefa h\u00e3y mau truy c\u1eadp v\u00e0o trang ch\u1ee7 CuaHang.net \u0111\u1ec3 s\u1edf h\u1eefu nhi\u1ec1u s\u1ea3n ph\u1ea9m tuy\u1ec7t v\u1eddi!\n

"], "heading": ""}]

Xu hướng Bộ quà tặng