Dành cho thú nuôi nhỏ khác

Dành cho thú nuôi nhỏ khác - Tất cả sản phẩm Dành cho thú nuôi nhỏ khác
14.207 sản phẩm
Trang 1/100

[{"content": ["

Trong qu\u00e1 tr\u00ecnh ch\u0103m s\u00f3c v\u1eadt nu\u00f4i, nh\u1eefng con v\u1eadt c\u1ee7a b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 b\u1ecb b\u1ec7nh do t\u00e1c \u0111\u1ed9ng t\u1eeb nh\u1eefng y\u1ebfu t\u1ed1 li\u00ean quan \u0111\u1ebfn th\u1ee9c \u0103n, m\u00f4i tr\u01b0\u1eddng,... Nh\u1eefng l\u00fac \u0111\u00f3, c\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m thu\u1ed1c th\u00fa y lu\u00f4n l\u00e0 s\u1ef1 l\u1ef1a ch\u1ecdn h\u00e0ng \u0111\u1ea7u \u0111\u1ec3 ch\u1eefa b\u1ec7nh cho v\u1eadt nu\u00f4i c\u1ee7a b\u1ea1n.

\r\n

Th\u1ef1c t\u1ebf, thu\u1ed1c th\u00fa y l\u00e0 m\u1ed9t \u0111\u01a1n ch\u1ea5t ho\u1eb7c h\u1ed7n h\u1ee3p c\u00e1c ch\u1ea5t bao g\u1ed3m d\u01b0\u1ee3c ph\u1ea9m, v\u1eafc xin, ch\u1ebf ph\u1ea9m sinh h\u1ecdc \u0111\u01b0\u1ee3c ph\u00e9p d\u00f9ng cho \u0111\u1ed9ng v\u1eadt v\u1edbi m\u1ee5c \u0111\u00edch \u0111\u1ec3 ph\u00f2ng b\u1ec7nh, ch\u1eefa b\u1ec7nh. C\u00e1c lo\u1ea1i thu\u1ed1c th\u00fa y tr\u00ean th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng hi\u1ec7n nay r\u1ea5t \u0111a d\u1ea1ng d\u1ef1a theo lo\u00e0i \u0111\u1ed9ng v\u1eadt v\u00e0 c\u00e1c lo\u1ea1i b\u1ec7nh m\u00e0 ch\u00fang g\u1eb7p ph\u1ea3i.

\r\n

B\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 t\u00ecm mua nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m thu\u1ed1c th\u00fa y t\u1ea1i nhi\u1ec1u c\u1eeda h\u00e0ng, \u0111\u1ea1i l\u00fd uy t\u00edn tr\u00ean to\u00e0n qu\u1ed1c. Tuy nhi\u00ean, c\u00f4ng vi\u1ec7c \u1ea5y s\u1ebd tr\u1edf n\u00ean d\u1ec5 d\u00e0ng h\u01a1n bao gi\u1edd h\u1ebft nh\u1edd c\u00f3 CuaHang.net. L\u00e0 m\u1ed9t trong nh\u1eefng trang th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i \u0111i\u1ec7n t\u1eed h\u00e0ng \u0111\u1ea7u Vi\u1ec7t Nam, CuaHang.net h\u1ee9a h\u1eb9n s\u1ebd mang \u0111\u1ebfn cho b\u1ea1n nh\u1eefng gi\u00e2y ph\u00fat mua h\u00e0ng tuy\u1ec7t v\u1eddi nh\u1ea5t.

\r\n

C\u00f3 kh\u00e1 nhi\u1ec1u ti\u00eau ch\u00ed c\u1ea7n quan t\u00e2m \u0111\u1ec3 ch\u1ecdn \u0111\u01b0\u1ee3c m\u1ed9t s\u1ea3n ph\u1ea9m thu\u1ed1c th\u00fa y ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng. \u0110i\u1ec1u n\u00e0y khi\u1ebfn cho nhi\u1ec1u ng\u01b0\u1eddi, \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t l\u00e0 nh\u1eefng ai m\u1edbi nu\u00f4i \u0111\u1ed9ng v\u1eadt, c\u1ea3m th\u1ea5y \u0111\u1eafn \u0111o trong vi\u1ec7c ch\u1ecdn l\u1ef1a. V\u1eady n\u00ean, h\u00e3y c\u00f9ng CuaHang.net t\u00ecm hi\u1ec3u nh\u1eefng \u0111i\u1ec1u c\u1ea7n l\u01b0u \u00fd khi ch\u1ecdn mua c\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m thu\u1ed1c th\u00fa y d\u01b0\u1edbi \u0111\u00e2y \u0111\u1ec3 ph\u00f9 h\u1ee3p nh\u1ea5t v\u1edbi nhu c\u1ea7u c\u1ee7a b\u1ea1n v\u00e0 v\u1eadt nu\u00f4i.

\r\n

- Ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi lo\u1ea1i b\u1ec7nh: Vi\u1ec7c ch\u1ea9n \u0111o\u00e1n \u0111\u00fang b\u1ec7nh l\u00e0 y\u00eau c\u1ea7u \u0111\u1ea7u ti\u00ean tr\u01b0\u1edbc khi l\u1ef1a ch\u1ecdn thu\u1ed1c th\u00fa y ph\u00f9 h\u1ee3p. Khi b\u1ea1n x\u00e1c \u0111\u1ecbnh \u0111\u00fang b\u1ec7nh m\u00e0 v\u1eadt nu\u00f4i c\u1ee7a m\u00ecnh, b\u1ea1n s\u1ebd bi\u1ebft \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u00e2u l\u00e0 c\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m thu\u1ed1c th\u00fa y m\u00e0 b\u1ea1n n\u00ean quan t\u00e2m \u0111\u1ec3 t\u1eeb \u0111\u00f3 l\u1ef1a ch\u1ecdn sao cho ph\u00f9 h\u1ee3p.

\r\n

- Ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi v\u1eadt nu\u00f4i: M\u1ed7i lo\u00e0i v\u1eadt l\u1ea1i c\u00f3 nh\u1eefng \u0111\u1eb7c \u0111i\u1ec3m, t\u00ednh ch\u1ea5t kh\u00e1c nhau. D\u00f9 c\u00f9ng m\u1eafc m\u1ed9t c\u0103n b\u1ec7nh l\u00e0 \u0111au m\u1eaft, r\u1ee5ng l\u00f4ng,... nh\u01b0ng thu\u1ed1c th\u00fa y d\u00e0nh cho ch\u00f3 v\u00e0 m\u00e8o hay g\u00e0 l\u1ea1i ho\u00e0n to\u00e0n kh\u00e1c nhau. V\u00ec v\u1eady, b\u1ea1n n\u00ean ch\u1ecdn nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m thu\u1ed1c th\u00fa y d\u00e0nh ri\u00eang cho lo\u1ea1i v\u1eadt nu\u00f4i c\u1ee7a m\u00ecnh. Tr\u00e1nh s\u1eed d\u1ee5ng l\u1eabn l\u1ed9n gi\u1eefa c\u00e1c lo\u00e0i v\u1eadt b\u1edfi c\u00f3 th\u1ec3 g\u00e2y nguy hi\u1ec3m cho s\u1ee9c kho\u1ebb c\u1ee7a v\u1eadt nu\u00f4i.

\r\n

- Th\u00e0nh ph\u1ea7n: \u0110\u1ec3 \u0111\u1ea3m b\u1ea3o an to\u00e0n s\u1ee9c kh\u1ecfe cho v\u1eadt nu\u00f4i c\u1ee7a b\u1ea1n, th\u00e0nh ph\u1ea7n b\u00ean trong c\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m thu\u1ed1c th\u00fa y c\u1ea7n \u0111\u01b0\u1ee3c ki\u1ec3m \u0111\u1ecbnh nghi\u00eam ng\u1eb7t t\u1eeb B\u1ed9 y t\u1ebf.

\r\n

- Tham kh\u1ea3o \u00fd ki\u1ebfn c\u1ee7a b\u00e1c s\u0129 th\u00fa y: N\u1ebfu v\u1eadt nu\u00f4i c\u1ee7a b\u1ea1n g\u1eb7p c\u00e1c v\u1ea5n \u0111\u1ec1 li\u00ean quan \u0111\u1ebfn ti\u00eau ho\u00e1, da, m\u1eaft,... b\u1ea1n n\u00ean mang ch\u00fang \u0111\u1ebfn v\u1edbi b\u00e1c s\u0129 th\u00fa y \u0111\u1ec3 nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m thu\u1ed1c th\u00fa y ph\u00f9 h\u1ee3p nh\u1ea5t. C\u00f2n n\u1ebfu v\u1eadt nu\u00f4i c\u1ee7a b\u1ea1n kh\u00f4ng g\u1eb7p v\u1ea5n \u0111\u1ec1 s\u1ee9c kh\u1ecfe th\u00ec b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 t\u1ef1 mua c\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m thu\u1ed1c th\u00fa y \u0111\u1ec3 ch\u0103m s\u00f3c cho ch\u00fang.

\r\n

- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: B\u1ea1n n\u00ean mua nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m thu\u1ed1c th\u00fa y \u0111\u1ebfn t\u1eeb c\u00e1c th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u l\u1edbn tr\u00ean th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng nh\u01b0: Vinateco, APA, Tigervet,\u2026 b\u1edfi c\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u1ebfn t\u1eeb nh\u1eefng th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u n\u00e0y \u0111\u1ec1u \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1ea3n xu\u1ea5t tr\u00ean d\u00e2y chuy\u1ec1n hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i ti\u00eau chu\u1ea9n ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng cao v\u00e0 \u0111\u01b0\u1ee3c ki\u1ec3m \u0111\u1ecbnh an to\u00e0n. Tr\u00e1nh mua c\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m thu\u1ed1c th\u00fa y \u0111\u1ebfn t\u1eeb nh\u1eefng th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u nh\u1ecf l\u1ebb, kh\u00f4ng r\u00f5 ngu\u1ed3n g\u1ed1c s\u1ea3n xu\u1ea5t b\u1edfi ch\u00fang c\u00f3 th\u1ec3 h\u1ecfng sau m\u1ed9t th\u1eddi gian ng\u1eafn s\u1eed d\u1ee5ng.

\r\n

- S\u1ea3n ph\u1ea9m: S\u1eefa t\u1eafm cho ch\u00f3 m\u00e8o SOS kh\u1eed m\u00f9i h\u00f4i, s\u1ea1ch khu\u1ea9n t\u1ea1o h\u01b0\u01a1ng th\u01a1m, d\u1ea7u g\u1ed9i - s\u1eefa t\u1eafm Hantox di\u1ec7t ph\u00f2ng b\u1ecd, ch\u00e9t, ch\u1ea5y, r\u1eadn \u1edf ch\u00f3 m\u00e8o th\u00fa c\u01b0ng 200 ml,...

\r\n

- Th\u00e0nh ph\u1ea7n: S\u1eefa t\u1eafm h\u00e0ng ng\u00e0y cho ch\u00f3 m\u00e8o th\u01b0\u1eddng \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m t\u1eeb nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m thi\u00ean nhi\u00ean n\u00ean tuy\u1ec7t \u0111\u1ed1i an to\u00e0n v\u1edbi th\u00fa c\u01b0ng, \u0111em l\u1ea1i m\u00f9i h\u01b0\u01a1ng th\u01a1m m\u00e1t, d\u1ecbu nh\u1eb9.

\r\n

- C\u00f4ng d\u1ee5ng: Ngo\u00e0i c\u00f4ng d\u1ee5ng ch\u00ednh l\u00e0 d\u01b0\u1ee1ng da, s\u1eefa t\u1eafm h\u00e0ng ng\u00e0y cho ch\u00f3 m\u00e8o c\u00f2n gi\u00fap kh\u1eed m\u00f9i c\u1ef1c t\u1ed1t, \u0111em l\u1ea1i m\u1ed9t m\u00f9i h\u01b0\u01a1ng v\u00f4 c\u00f9ng d\u1ec5 ch\u1ecbu. B\u00ean c\u1ea1nh \u0111\u00f3, s\u1ea3n ph\u1ea9m c\u00f2n c\u00f3 kh\u1ea3 n\u0103ng di\u1ec7t h\u1ebft ve, r\u1eadn, gi\u00fap c\u00fan c\u01b0ng c\u00f3 b\u1ed9 l\u00f4ng kh\u1ecfe m\u1ea1nh v\u00e0 s\u1ea1ch s\u1ebd nh\u1ea5t.

\r\n

- L\u01b0u \u00fd: \u0110\u1ed1i v\u1edbi nh\u1eefng lo\u00e0i ch\u00f3, m\u00e8o kh\u1ecfe m\u1ea1nh, vi\u1ec7c t\u1eafm cho ch\u00fang h\u1eb1ng ng\u00e0y l\u00e0 kh\u00f4ng c\u1ea7n thi\u1ebft, b\u1edfi t\u1eafm r\u1eeda th\u01b0\u1eddng xuy\u00ean cho ch\u00f3 s\u1ebd khi\u1ebfn b\u1ed9 l\u00f4ng c\u1ee7a ch\u00fang tr\u1edf n\u00ean m\u1ea5t s\u1ee9c s\u1ed1ng, g\u00e2y ra t\u00ecnh tr\u1ea1ng kh\u00f4 da, ho\u1eb7c c\u00f3 th\u1ec3 nghi\u00eam tr\u1ecdng h\u01a1n l\u00e0 t\u1ed5n th\u01b0\u01a1ng t\u1edbi da. Thay v\u00e0o \u0111\u00f3, b\u1ea1n n\u00ean \u0111\u1ecdc k\u1ef9 h\u01b0\u1edbng d\u1eabn s\u1eed d\u1ee5ng \u0111\u1ec3 bi\u1ebft \u0111\u01b0\u1ee3c m\u00ecnh n\u00ean t\u1eafm cho ch\u00f3, m\u00e8o v\u00e0o th\u1eddi \u0111i\u1ec3m n\u00e0o th\u00edch h\u1ee3p.

\r\n

- S\u1ea3n ph\u1ea9m: Thu\u1ed1c b\u1ed5 g\u00e0 Mega B-12, super B12 d\u1ea1ng vi\u00ean 100 vi\u00ean cho g\u00e0, thu\u00f4\u0301c b\u00f4\u0309 g\u00e2n g\u00f4\u0301i cho ga\u0300 \u0111a\u0301,...

\r\n

- Th\u00e0nh ph\u1ea7n: Thu\u1ed1c b\u1ed5 cho g\u00e0 th\u01b0\u1eddng \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m t\u1eeb nh\u01b0 nh\u1eefng ch\u1ea5t nh\u01b0 Vitamin B1, B2, B6, Nicotinamide,... gi\u00fap cung c\u1ea5p \u0111\u1ea7y \u0111\u1ee7 cho g\u00e0 nh\u1eefng ch\u1ea5t dinh d\u01b0\u1ee1ng c\u1ea7n thi\u1ebft trong giai \u0111o\u1ea1n ph\u00e1t tri\u1ec3n.

\r\n

- C\u00f4ng d\u1ee5ng: Thu\u1ed1c b\u1ed5 cho g\u00e0 gi\u00fap n\u00e2ng cao s\u00f4\u0301 l\u01b0\u01a1\u0323ng h\u00f4\u0300ng c\u00e2\u0300u, ng\u0103n \u0111\u1ec1 ph\u00f2ng b\u00ea\u0323nh thi\u00ea\u0301u ma\u0301u. Ngo\u00e0i ra, s\u1ea3n ph\u1ea9m c\u00f2n gi\u00fap c\u01a1 b\u1eafp ph\u00e1t tri\u1ec3n t\u1ed1i \u01b0u l\u00e0m t\u0103ng c\u01b0\u1eddng s\u1ee9c m\u1ea1nh c\u1ee7a g\u00e0. \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, thu\u1ed1c b\u1ed5 cho g\u00e0 c\u00f3 th\u1ec3 ki\u0301ch thi\u0301ch \u0103n ngon mi\u00ea\u0323ng, n\u00e2ng cao c\u01b0\u1eddng th\u1ec3 l\u1ef1c cho g\u00e0 v\u00e0o m\u00f9a sinh s\u1ea3n hay tr\u01b0\u1edbc l\u00fac thi \u0111\u1ea5u.

\r\n

- S\u1ea3n ph\u1ea9m: C\u1ecf kh\u00f4 d\u00e0nh cho th\u1ecf b\u1ecd Alfalfa, c\u1ecf ng\u1ecdt l\u00e1 s\u1ea5y kh\u00f4 s\u1ea1ch 500g, c\u1ecf kh\u00f4 Timothy, c\u1ecf ng\u0169 s\u1eafc kh\u00f4,...

\r\n

- Th\u00e0nh ph\u1ea7n: C\u1ecf kh\u00f4 \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m t\u1eeb c\u00e1c lo\u1ea1i c\u1ecf, rau, hay c\u00e1c lo\u1ea1i th\u1ef1c v\u1eadt th\u00e2n th\u1ea3o kh\u00e1c \u0111\u00e3 \u0111\u01b0\u1ee3c c\u1eaft, \u0111\u1ec3 kh\u00f4 v\u00e0 d\u1ef1 tr\u1eef \u0111\u1ec3 s\u1eed d\u1ee5ng l\u00e0m th\u1ee9c \u0103n cho \u0111\u1ed9ng v\u1eadt.

\r\n

- C\u00f4ng d\u1ee5ng: C\u1ecf kh\u00f4 c\u00f3 ch\u1ee9a h\u00e0m l\u01b0\u1ee3ng protein v\u00e0 ch\u1ea5t x\u01a1 d\u1ec5 ti\u00eau cao, th\u00edch h\u1ee3p cho c\u00e1c lo\u1ea1i th\u00fa c\u01b0ng hamster, th\u1ecf, b\u1ecd,... hay nh\u1eefng nh\u1eefng lo\u00e0i gia s\u00fac nh\u01b0 b\u00f2, l\u1ee3n,... C\u1ecf t\u01b0\u01a1i m\u1edbi th\u01b0\u1eddng c\u00f3 m\u00f9i th\u01a1m nh\u01b0 l\u00e1 tr\u00e0, m\u00e0u xanh t\u01b0\u01a1i, m\u1ec1m v\u00e0 r\u1ea5t d\u1ec5 \u0103n. M\u1ed9t s\u1ed1 lo\u1ea1i c\u1ecf c\u00f2n c\u00f3 th\u1ec3 \u0111\u01b0\u1ee3c d\u00f9ng l\u00f3t chu\u1ed3ng cho th\u00fa nh\u1ecf \u0111\u1ec3 kh\u1eed m\u00f9i h\u00f4i chu\u1ed3ng, l\u1ed3ng.

\r\n

Do \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1eed d\u1ee5ng \u0111\u1ec3 b\u1ea3o v\u1ec7 cho s\u1ee9c kho\u1ebb c\u1ee7a v\u1eadt nu\u00f4i n\u00ean c\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m thu\u1ed1c th\u00fa y c\u00f3 th\u1ec3 b\u1ecb ph\u1ea3n t\u00e1c d\u1ee5ng n\u1ebfu b\u1ea1n kh\u00f4ng bi\u1ebft c\u00e1ch s\u1eed d\u1ee5ng \u0111\u00fang. B\u00ean c\u1ea1nh \u0111\u00f3, n\u1ebfu kh\u00f4ng bi\u1ebft b\u1ea3o qu\u1ea3n thu\u1ed1c th\u00fa y, ch\u00fang c\u00f3 th\u1ec3 b\u1ecb h\u1ecfng sau m\u1ed9t th\u1eddi gian s\u1eed d\u1ee5ng. V\u1eady n\u00ean, vi\u1ec7c gi\u1eef cho m\u00ecnh v\u00e0i l\u01b0u \u00fd \u0111\u1ec3 s\u1eed d\u1ee5ng v\u00e0 b\u1ea3o qu\u1ea3n thu\u1ed1c th\u00fa y l\u00e0 \u0111i\u1ec1u v\u00f4 c\u00f9ng c\u1ea7n thi\u1ebft. H\u00e3y c\u00f9ng CuaHang.net t\u00ecm hi\u1ec3u v\u1ec1 nh\u1eefng l\u01b0u \u00fd n\u00e0y nh\u00e9!

\r\n

S\u1eed d\u1ee5ng thu\u1ed1c th\u00fa y

\r\n

Khi d\u00f9ng thu\u1ed1c th\u00fa y c\u1ea7n ph\u1ea3i th\u1ef1c hi\u1ec7n theo \u0111\u00fang nh\u1eefng nguy\u00ean t\u1eafc sau:

\r\n

\u2013 \u0110\u1ed1i t\u01b0\u1ee3ng c\u1ea7n ph\u00f2ng b\u1ec7nh: B\u1ea1n n\u00ean ph\u00f2ng b\u1ec7nh cho v\u1eadt nu\u00f4i trong kho\u1ea3ng 15 \u2013 20 ng\u00e0y tr\u01b0\u1edbc khi v\u1eadn chuy\u1ec3n \u0111i xa v\u00e0 sau 20 \u2013 30 ng\u00e0y trong tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p nh\u1eadp v\u1eadt nu\u00f4i t\u1eeb n\u01a1i kh\u00e1c v\u1ec1. Trong qu\u00e1 tr\u00ecnh s\u1eed d\u1ee5ng thu\u1ed1c th\u00fa y \u0111\u1ec3 ph\u00f2ng b\u1ec7nh, b\u1ea1n n\u00ean l\u01b0u \u00fd r\u1eb1ng lo\u1ea1i thu\u1ed1c n\u00e0o th\u00ec ch\u1ec9 ph\u00f2ng \u0111\u01b0\u1ee3c lo\u1ea1i b\u1ec7nh \u0111\u00f3 ch\u1ee9 kh\u00f4ng ph\u00f2ng \u0111\u01b0\u1ee3c b\u1ec7nh kh\u00e1c.

\r\n

\u2013 Hi\u1ec7u l\u1ef1c c\u1ee7a thu\u1ed1c th\u00fa y: T\u00ecnh tr\u1ea1ng s\u1ee9c kh\u1ecfe c\u1ee7a v\u1eadt nu\u00f4i, \u0111i\u1ec1u ki\u1ec7n ngo\u1ea1i c\u1ea3nh s\u1ebd \u1ea3nh h\u01b0\u1edfng t\u1edbi hi\u1ec7u l\u1ef1c c\u1ee7a thu\u1ed1c. B\u1ea1n ch\u1ec9 n\u00ean s\u1eed d\u1ee5ng thu\u1ed1c khi v\u1eadt nu\u00f4i c\u00f3 tri\u1ec7u ch\u1ee9ng b\u1ec7nh, kh\u00f4ng n\u00ean l\u1ea1m d\u1ee5ng thu\u1ed1c b\u1edfi c\u00f3 th\u1ec3 g\u00e2y \u1ea3nh h\u01b0\u1edfng t\u1edbi s\u1ee9c kho\u1ebb c\u1ee7a v\u1eadt nu\u00f4i.

\r\n

\u2013 Li\u1ec1u s\u1eed d\u1ee5ng: B\u1ea1n c\u1ea7n s\u1eed d\u1ee5ng li\u1ec1u l\u01b0\u1ee3ng thu\u1ed1c th\u00fa y \u0111\u00fang theo ch\u1ec9 \u0111\u1ecbnh c\u1ee7a b\u00e1c s\u0129 v\u00e0 nh\u00e0 s\u1ea3n xu\u1ea5t.

\r\n

- X\u1eed l\u00fd thu\u1ed1c th\u00fa y th\u1eeba: Sau khi d\u00f9ng thu\u1ed1c cho cho v\u1eadt nu\u00f4i, t\u1ea5t c\u1ea3 thu\u1ed1c th\u1eeba c\u1ea7n t\u1eadp trung l\u1ea1i v\u00e0 c\u1ea5t t\u1ea1i n\u01a1i kh\u00f4 r\u00e1o, tho\u00e1ng m\u00e1t, tr\u00e1nh \u00e1nh n\u1eafng tr\u1ef1c ti\u1ebfp c\u1ee7a m\u1eb7t tr\u1eddi \u0111\u1ec3 c\u00f3 th\u1ec3 ti\u1ebfp t\u1ee5c s\u1eed d\u1ee5ng trong nh\u1eefng l\u1ea7n sau.

\r\n

- S\u1ed5 ghi ch\u00e9p: B\u1ea1n c\u1ea7n c\u00f3 m\u1ed9t cu\u1ed1n s\u1ed5 theo d\u00f5i \u0111\u1ec3 ghi ch\u00e9p \u0111\u1ea7y \u0111\u1ee7 ng\u00e0y d\u00f9ng, t\u00ean, tr\u1ea1ng th\u00e1i v\u00e0 h\u1ea1n s\u1eed d\u1ee5ng c\u1ee7a thu\u1ed1c th\u00fa y; t\u00ecnh tr\u1ea1ng s\u1ee9c kho\u1ebb c\u1ee7a v\u1eadt nu\u00f4i tr\u01b0\u1edbc v\u00e0 sau khi s\u1eed d\u1ee5ng thu\u1ed1c.

\r\n

B\u1ea3o qu\u1ea3n thu\u1ed1c th\u00fa y

\r\n

\u2013 Thu\u1ed1c th\u00fa y ph\u1ea3i \u0111\u01b0\u1ee3c b\u1ea3o qu\u1ea3n \u1edf nhi\u1ec7t \u0111\u1ed9 th\u00edch h\u1ee3p: t\u1eeb 2 \u2013 8 \u0111\u1ed9 C. B\u1ea1n n\u00ean s\u1eed d\u1ee5ng ri\u00eang t\u1ee7 b\u1ea3o qu\u1ea3n thu\u1ed1c th\u00fa y, v\u1ec7 sinh s\u00e1t tr\u00f9ng \u0111\u1ecbnh k\u1ef3 t\u1ee7 nh\u1eb1m \u0111\u1ea3m b\u1ea3o v\u00f4 tr\u00f9ng.

\r\n

\u2013 Khi v\u1eadn chuy\u1ec3n, c\u1ea7n gi\u1eef thu\u1ed1c trong \u0111i\u1ec1u ki\u1ec7n r\u00e2m m\u00e1t, tr\u00e1nh \u00e1nh n\u1eafng m\u1eb7t tr\u1eddi chi\u1ebfu tr\u1ef1c ti\u1ebfp. N\u1ebfu v\u1eadn chuy\u1ec3n xa n\u00ean s\u1eed d\u1ee5ng h\u1ed9p x\u1ed1p ho\u1eb7c ph\u00edch \u0111\u00e1 \u0111\u1ec3 b\u1ea3o qu\u1ea3n. C\u00f2n n\u1ebfu g\u1ea7n th\u00ec b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 b\u1ea3o qu\u1ea3n b\u1eb1ng t\u00fai nil\u00f4ng t\u1ed1i m\u00e0u v\u00e0 \u0111\u00e1 gi\u1eef l\u1ea1nh.

\r\n

CuaHang.net d\u1ea7n ph\u00e1t tri\u1ec3n l\u1edbn m\u1ea1nh v\u00e0 tr\u1edf th\u00e0nh m\u1ed9t trong nh\u1eefng \u1ee9ng d\u1ee5ng mua h\u00e0ng tr\u1ef1c tuy\u1ebfn h\u00e0ng \u0111\u1ea7u t\u1ea1i khu v\u1ef1c \u0110\u00f4ng Nam \u00c1. Tuy m\u1edbi ch\u1ec9 xu\u1ea5t t\u1ea1i th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i \u0111i\u1ec7n t\u1eed Vi\u1ec7t Nam nh\u1eefng n\u0103m g\u1ea7n \u0111\u00e2y nh\u01b0ng CuaHang.net \u0111ang d\u1ea7n chi\u1ebfm \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00f2ng tin kh\u00f4ng h\u1ec1 nh\u1ecf v\u1edbi c\u00e1c t\u00edn \u0111\u1ed3 mua s\u1eafm. V\u1edbi \u1ee9ng d\u1ee5ng mua h\u00e0ng tr\u1ef1c tuy\u1ebfn CuaHang.net, b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 mua s\u1eafm c\u00e1c lo\u1ea1i thu\u1ed1c th\u00fa y si\u00eau nhanh, si\u00eau ti\u1ec7n l\u1ee3i \u1edf b\u1ea5t k\u1ef3 l\u00fac n\u00e0o, n\u01a1i n\u00e0o.

\r\n

CuaHang.net Mall c\u00f3 h\u00e0ng tr\u0103m gian h\u00e0ng thi\u1ebft b\u1ecb \u0111i\u1ec7n t\u1eed ch\u00ednh h\u00e3ng, \u0111\u1ed3 gia d\u1ee5ng, th\u1ee9c \u0103n cho th\u00fa c\u01b0ng , thu\u1ed1c th\u00fa y.... v\u1edbi m\u1ee9c gi\u00e1 v\u00f4 c\u00f9ng \u01b0u \u0111\u00e3i gi\u00fap b\u1ea1n ti\u1ebft ki\u1ec7m \u0111\u01b0\u1ee3c r\u1ea5t nhi\u1ec1u th\u1eddi gian, ti\u1ec1n b\u1ea1c. \u0110\u00e2y c\u0169ng l\u00e0 n\u01a1i cung c\u1ea5p c\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u1ebfn t\u1eeb c\u00e1c th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u uy t\u00edn nh\u01b0 Samsung, OPPO, Xiaomi, Innisfree, Biti\u2019s, Unilever,... B\u00ean c\u1ea1nh \u0111\u00f3, ph\u01b0\u01a1ng th\u1ee9c thanh to\u00e1n c\u1ee7a CuaHang.net c\u0169ng h\u1ebft s\u1ee9c \u0111a d\u1ea1ng v\u00e0 thu\u1eadn ti\u1ec7n nh\u01b0 thanh to\u00e1n t\u1eadn n\u01a1i, Airpay, Internet Banking, th\u1ebb ng\u00e2n h\u00e0ng,... B\u1ea1n s\u1ebd c\u00f3 tr\u1ea3i nghi\u1ec7m mua s\u1eafm tr\u1ef1c tuy\u1ebfn ho\u00e0n to\u00e0n an to\u00e0n, \u0111\u01a1n gi\u1ea3n v\u00e0 d\u1ec5 d\u00e0ng v\u1edbi \u1ee9ng d\u1ee5ng CuaHang.net.

\r\n

B\u1ea1n s\u1ebd v\u00f4 c\u00f9ng kinh ng\u1ea1c v\u00e0 th\u00edch th\u00fa khi b\u01b0\u1edbc v\u00e0o thi\u00ean \u0111\u01b0\u1eddng mua s\u1eafm c\u1ee7a CuaHang.net v\u1edbi v\u00f4 s\u1ed1 ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh khuy\u1ebfn m\u00e3i, gi\u1ea3m gi\u00e1 h\u1ea5p d\u1eabn. C\u00f3 th\u1ec3 k\u1ec3 ra nh\u01b0: \u201cR\u1ebb v\u00f4 \u0111\u1ecbch - \u1edf \u0111\u00e2u r\u1ebb h\u01a1n CuaHang.net ho\u00e0n ti\u1ec1n\u201d, deal \u0111\u1ed3ng gi\u00e1, t\u1eb7ng voucher, t\u00edch \u0111i\u1ec3m, nh\u1eadn CuaHang.net xu khi mua h\u00e0ng th\u00e0nh c\u00f4ng, khung gi\u1edd gi\u1ea3m gi\u00e1 k\u1ecbch s\u00e0n,... C\u00f2n n\u1ebfu b\u1ea1n v\u1eabn c\u1ea3m th\u1ea5y lo l\u1eafng v\u1ec1 chi ph\u00ed giao h\u00e0ng, CuaHang.net lu\u00f4n t\u1ef1 h\u00e0o nh\u1edd ch\u00ednh s\u00e1ch mi\u1ec5n ph\u00ed v\u1eadn chuy\u1ec3n. C\u00e1c \u0111\u1ed1i t\u00e1c v\u1eadn chuy\u1ec3n uy t\u00edn nh\u01b0 Giao h\u00e0ng ti\u1ebft ki\u1ec7m, J&T Express, CuaHang.net 24H, Viettelpost s\u1ebd trao t\u1eadn tay s\u1ea3n ph\u1ea9m thu\u1ed1c th\u00fa y cho b\u1ea1n trong kho\u1ea3ng th\u1eddi gian ng\u1eafn nh\u1ea5t c\u00f3 th\u1ec3. Kh\u00f4ng ch\u1ec9 c\u00f3 v\u1eady, CuaHang.net c\u00f2n cung c\u1ea5p t\u00ednh n\u0103ng tr\u1ea3 gi\u00e1, tr\u00f2 chuy\u1ec7n v\u1edbi ng\u01b0\u1eddi b\u00e1n \u0111\u1ec3 t\u00ecm hi\u1ec3u th\u00eam th\u00f4ng tin v\u00e0 gi\u00e1 c\u1ea3 c\u1ee7a s\u1ea3n ph\u1ea9m n\u1ebfu b\u1ea1n c\u00f3 nhu c\u1ea7u. Trong tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p s\u1ea3n ph\u1ea9m b\u1ea1n \u0111\u1eb7t c\u00f3 b\u1ea5t k\u00ec v\u1ea5n \u0111\u1ec1 n\u00e0o, b\u1ea1n ch\u1ec9 c\u1ea7n li\u00ean h\u1ec7 v\u1edbi b\u1ed9 ph\u1eadn t\u01b0 v\u1ea5n vi\u00ean \u0111\u1ec3 \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u1ed5i, tr\u1ea3 s\u1ea3n ph\u1ea9m m\u1edbi nhanh nh\u1ea5t. V\u1edbi nh\u1eefng \u01b0u \u0111\u00e3i v\u00f4 c\u00f9ng h\u1ea5p d\u1eabn nh\u01b0 v\u1eady, ch\u1eafc ch\u1eafn b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 d\u1ec5 d\u00e0ng l\u1ef1a ch\u1ecdn r\u1ea5t nhi\u1ec1u s\u1ea3n ph\u1ea9m thu\u1ed1c th\u00fa y ch\u00ednh h\u00e3ng t\u1ea1i CuaHang.net. H\u00e3y truy c\u1eadp v\u00e0o CuaHang.net tr\u00ean smartphone ho\u1eb7c m\u00e1y t\u00ednh ngay h\u00f4m nay \u0111\u1ec3 kh\u00e1m ph\u00e1 nh\u00e9!

\r\n\r"], "heading": ""}]

Xu hướng Dành cho thú nuôi nhỏ khác