Đồng hồ dây kim loại

Đồng hồ dây kim loại - Tất cả sản phẩm Đồng hồ dây kim loại nữ
2.656 sản phẩm
Trang 1/56

[{"content": ["

\u0110\u1ed2NG H\u1ed2 - M\u1ed8T TRONG NH\u1eeeNG M\u00d3N PH\u1ee4 KI\u1ec6N KH\u00d4NG TH\u1ec2 THI\u1ebeU C\u1ee6A PH\u1ee4 N\u1eee

\u0110\u1ed3ng h\u1ed3 kim-\u0111i\u1ec7n t\u1eed l\u00e0 s\u1ef1 k\u1ebft h\u1ee3p gi\u1eefa \u0111\u1ed3ng h\u1ed3 kim v\u00e0 \u0111\u1ed3ng h\u1ed3 \u0111i\u1ec7n t\u1eed, mang \u0111\u1ebfn nh\u1eefng thi\u1ebft k\u1ebf \u0111\u1ed9c \u0111\u00e1o cho kh\u00e1ch h\u00e0ng. \u0110\u1ed3ng h\u1ed3 kim-\u0111i\u1ec7n t\u1eed n\u1eef th\u1ec3 hi\u1ec7n tr\u00ean m\u1eb7t 2 lo\u1ea1i \u0111\u1ed3ng h\u1ed3 gi\u00fap b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 xem gi\u1edd ch\u00ednh x\u00e1c \u0111\u1ebfn t\u1eeb ph\u00fat gi\u00e2y. \u0110\u1ed3ng h\u1ed3 ki\u1ec3u n\u00e0y c\u00f3 thi\u1ebft k\u1ebf kh\u00e1 m\u1ea1nh m\u1ebd v\u1edbi ch\u1ea5t li\u1ec7u d\u00e2y \u0111a d\u1ea1ng nh\u01b0: Da, kim lo\u1ea1i, v\u1ea3i, nh\u1ef1a\u2026 \u0110\u1ed3ng h\u1ed3 kim-\u0111i\u1ec7n t\u1eed s\u1ebd ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi c\u00e1c b\u1ea1n n\u1eef c\u00f3 phong c\u00e1ch c\u00e1 t\u00ednh, m\u1ea1nh m\u1ebd, n\u0103ng \u0111\u1ed9ng.\r\n

Nh\u1eefng l\u01b0u \u00fd khi l\u1ef1a ch\u1ecdn \u0111\u1ed3ng h\u1ed3 kim-\u0111i\u1ec7n t\u1eed n\u1eef

\r\n- Thi\u1ebft k\u1ebf: \u0110\u1ed3ng h\u1ed3 kim-\u0111i\u1ec7n t\u1eed th\u01b0\u1eddng c\u00f3 thi\u1ebft k\u1ebf m\u1ea1nh m\u1ebd, d\u00e0y v\u1edbi nhi\u1ec1u chi ti\u1ebft \u1edf m\u1eb7t v\u00e0 n\u00fat b\u1ea5m. M\u1eb7t \u0111\u1ed3ng h\u1ed3 c\u00f3 th\u1ec3 h\u00ecnh tr\u00f2n ho\u1eb7c vu\u00f4ng. V\u00ec v\u1eady, c\u00e1c b\u1ea1n n\u1eef c\u1ea7n ph\u1ea3i c\u00e2n nh\u1eafc nhi\u1ec1u. V\u1edbi nh\u1eefng b\u1ea1n n\u1eef tay d\u00e0i, to th\u00ec n\u00ean ch\u1ecdn \u0111\u1ed3ng h\u1ed3 d\u00e2y b\u1ea3n to; tay ng\u1eafn th\u00ec b\u1ea1n n\u00ean ch\u1ecdn d\u00e2y b\u1ea3n nh\u1ecf m\u1eb7t ch\u1eef nh\u1eadt; tay thon d\u00e0i th\u00ec b\u1ea1n n\u00ean \u01b0u ti\u00ean ch\u1ecdn d\u00e2y b\u1ea3n nh\u1ecf m\u1eb7t tr\u00f2n \u0111\u1ec3 tr\u00f4ng \u0111\u1ea7y \u0111\u1eb7n h\u01a1n.\r\n- Ch\u1ea5t li\u1ec7u: \u0110\u1ed1i v\u1edbi d\u00f2ng \u0111\u1ed3ng h\u1ed3 n\u00e0y ch\u1ea5t li\u1ec7u d\u00e2y l\u00e0 \u0111i\u1ec1u quan tr\u1ecdng h\u01a1n h\u1ebft. D\u00e2y \u0111\u1ed3ng h\u1ed3 th\u01b0\u1eddng l\u00e0m t\u1eeb da, kim lo\u1ea1i, ho\u1eb7c nh\u1ef1a silicon d\u1ebbo. Trong \u0111\u00f3 nh\u1ef1a d\u1ebbo l\u00e0 ch\u1ea5t li\u1ec7u \u0111\u01b0\u1ee3c nhi\u1ec1u ng\u01b0\u1eddi l\u1ef1a ch\u1ecdn h\u01a1n h\u1ebft.\r\n- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: Tr\u00ean th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng c\u00f3 r\u1ea5t nhi\u1ec1u th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u s\u1ea3n xu\u1ea5t \u0111\u1ed3ng h\u1ed3 kim-\u0111i\u1ec7n t\u1eed t\u1eeb gi\u00e1 b\u00ecnh d\u00e2n \u0111\u1ebfn cao c\u1ea5p nh\u01b0: Shhors, Skmei, Casio\u2026 b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 ch\u1ecdn nh\u1eefng th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u n\u00e0y \u0111\u1ec3 c\u00f3 \u0111\u1ed3ng h\u1ed3 thi\u1ebft k\u1ebf tinh x\u1ea3o v\u00e0 \u0111\u1ed9 b\u1ec1n cao.\r\n

\u0110\u1ed3ng h\u1ed3 kim-\u0111i\u1ec7n t\u1eed d\u00e2y nh\u1ef1a

\r\n- T\u1ed5ng quan: \u0110\u1ed3ng h\u1ed3 kim-\u0111i\u1ec7n t\u1eed th\u1ec3 hi\u1ec7n \u0111\u1eb7c \u0111i\u1ec3m chung c\u1ee7a \u0111\u1ed3ng h\u1ed3 kim v\u00e0 \u0111\u1ed3ng h\u1ed3 \u0111i\u1ec7n t\u1eed. M\u1eb7t \u0111\u1ed3ng h\u1ed3 c\u00f3 thi\u1ebft k\u1ebf m\u1eb7t tr\u00f2n ho\u1eb7c vu\u00f4ng v\u1edbi c\u00e1c chi ti\u1ebft m\u1eb7t m\u1ea1nh m\u1ebd. Kim \u0111\u1ed3ng h\u1ed3 c\u00f3 thi\u1ebft k\u1ebf d\u1ea1 quang c\u00f3 th\u1ec3 ph\u00e1t s\u00e1ng trong t\u1ed1i, c\u00f3 n\u00fat b\u1ea5m gi\u1edd v\u00e0 LED. D\u00e2y \u0111\u1ed3ng h\u1ed3 th\u01b0\u1eddng s\u1eed d\u1ee5ng ch\u1ea5t li\u1ec7u nh\u1ef1a d\u1ebbo si\u00eau b\u1ec1n, th\u00edch h\u1ee3p v\u1edbi phong c\u00e1ch tr\u1ebb trung, kh\u1ecfe kho\u1eafn.\r\n- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: M\u1ed9t s\u1ed1 th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u n\u1ed5i b\u1eadt v\u1ec1 \u0111\u1ed3ng h\u1ed3 kim-\u0111i\u1ec7n t\u1eed d\u00e2y nh\u1ef1a l\u00e0: Shhors, Skmei, Casio. Trong \u0111\u00f3 d\u00f2ng G-Shock c\u1ee7a Casio n\u1ed5i b\u1eadt h\u01a1n h\u1ebft.\r\n

\u0110\u1ed3ng h\u1ed3 kim-\u0111i\u1ec7n t\u1eed d\u00e2y kim lo\u1ea1i

\r\n- T\u1ed5ng quan: \u0110\u1ed3ng h\u1ed3 kim-\u0111i\u1ec7n t\u1eed d\u00e2y kim lo\u1ea1i c\u00f3 thi\u1ebft k\u1ebf \u0111\u01a1n gi\u1ea3n, thanh l\u1ecbch h\u01a1n so v\u1edbi \u0111\u1ed3ng h\u1ed3 kim-\u0111i\u1ec7n t\u1eed d\u00e2y nh\u1ef1a. M\u1eb7t \u0111\u1ed3ng h\u1ed3 tr\u00f2n ho\u1eb7c vu\u00f4ng v\u1edbi ch\u1ea5t li\u1ec7u m\u1eb7t l\u00e0m t\u1eeb th\u00e9p kh\u00f4ng g\u1ec9. D\u00e2y kim lo\u1ea1i ho\u1eb7c kim lo\u1ea1i ph\u1ee7 ceramic ch\u1eafc ch\u1eafn, sang tr\u1ecdng. \u0110\u1ed3ng h\u1ed3 n\u00e0y ph\u00f9 h\u1ee3p mang \u0111i l\u00e0m ho\u1eb7c c\u00e1c d\u1ecbp g\u1eb7p g\u1ee1 kh\u00e1ch h\u00e0ng, \u0111\u1ed1i t\u00e1c.\r\n- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: M\u1ed9t s\u1ed1 th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 tham kh\u1ea3o nh\u01b0 Casio, Timex, Diesel, Fossil, Seiko...\r\n

Mua \u0111\u1ed3ng h\u1ed3 kim-\u0111i\u1ec7n t\u1eed ch\u00ednh h\u00e3ng, \u0111\u1eb9p v\u1edbi gi\u00e1 \u01b0u \u0111\u00e3i t\u1ea1i CuaHang.net

\r\nB\u1ea1n l\u00e0 ng\u01b0\u1eddi y\u00eau th\u00edch \u0111\u1ed3ng h\u1ed3, th\u00edch c\u00e1c ki\u1ec3u k\u1ebft h\u1ee3p gi\u1eefa \u0111\u1ed3ng h\u1ed3 kim v\u00e0 \u0111\u1ed3ng h\u1ed3 \u0111i\u1ec7n t\u1eed n\u1eef th\u00ec \u0111\u1ed3ng h\u1ed3 kim-\u0111i\u1ec7n t\u1eed l\u00e0 s\u1ef1 l\u1ef1a ch\u1ecdn ho\u00e0n h\u1ea3o. Hi\u1ec7n nay, c\u00f3 r\u1ea5t nhi\u1ec1u m\u1eabu \u0111\u1ed3ng h\u1ed3 kim-\u0111i\u1ec7n t\u1eed \u0111\u1eb9p, hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i \u0111\u01b0\u1ee3c b\u00e1n t\u1ea1i CuaHang.net v\u1edbi gi\u00e1 c\u1ea3 ph\u1ea3i ch\u0103ng v\u00e0 ph\u01b0\u01a1ng ph\u00e1p mua h\u00e0ng nhanh ch\u00f3ng. Ch\u1ec9 sau v\u00e0i thao t\u00e1c \u0111\u01a1n gi\u1ea3n b\u1ea1n \u0111\u00e3 c\u00f3 th\u1ec3 nh\u1eadn s\u1ea3n ph\u1ea9m t\u1ea1i nh\u00e0 nhanh ch\u00f3ng, ti\u1ec7n l\u1ee3i, mi\u1ec5n ph\u00ed v\u1edbi ch\u1ebf \u0111\u1ed9 b\u1ea3o h\u00e0nh uy t\u00edn. Ngo\u00e0i ra, khi mua s\u1eafm t\u1ea1i CuaHang.net b\u1ea1n c\u00f2n c\u00f3 nhi\u1ec1u c\u01a1 h\u1ed9i s\u1edf h\u1eefu nhi\u1ec1u ph\u1ea7n qu\u00e0 h\u1ea5p d\u1eabn \u0111\u1ebfn t\u1eeb c\u00e1c ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh khuy\u1ebfn m\u00e3i c\u1ee7a CuaHang.net. V\u00ec th\u1ebf, nhanh shopping t\u1ea1i CuaHang.net \u0111\u1ec3 t\u1eadn h\u01b0\u1edfng \u01b0u \u0111\u00e3i nh\u00e9!\r\n

"], "heading": ""}]

Xu hướng Đồng hồ dây kim loại