Dưỡng tóc, ủ tóc

Dưỡng tóc, ủ tóc - Tất cả sản phẩm Kem Ủ và Dưỡng Tóc nhiều chủng loại. Mua hàng online tại CuaHang.net: ✓ Giá rẻ hơn ✓ Khuyến mãi lớn ✓ Giao hàng ...
8.761 sản phẩm
Trang 1/100

[{"content": ["

S\u1ea3n ph\u1ea9m d\u1ea7u d\u01b0\u1ee1ng t\u00f3c \u2013 Tr\u1ea3 l\u1ea1i cho b\u1ea1n m\u00e1i t\u00f3c b\u00f3ng kh\u1ecfe

\nS\u1edf h\u1eefu m\u1ed9t m\u00e1i t\u00f3c b\u1ed3ng b\u1ec1nh, ch\u1eafc kh\u1ecfe lu\u00f4n l\u00e0 kh\u00e1t khao c\u1ee7a t\u1ea5t c\u1ea3 ch\u1ecb em ph\u1ee5 n\u1eef. B\u1ea1n c\u1ea7n bi\u1ebft r\u1eb1ng m\u00e1i t\u00f3c c\u0169ng m\u1ecfng manh nh\u01b0 l\u00e0n da v\u1eady, t\u00f3c c\u0169ng c\u1ea7n \u0111\u01b0\u1ee3c ch\u0103m s\u00f3c, nu\u00f4i d\u01b0\u1ee1ng v\u00e0 b\u1ea3o v\u1ec7 kh\u1ecfi c\u00e1c t\u00e1c \u0111\u1ed9ng x\u1ea5u t\u1eeb m\u00f4i tr\u01b0\u1eddng b\u00ean ngo\u00e0i. Do v\u1eady ch\u00fang ta c\u1ea7n ph\u1ea3i l\u1ef1a ch\u1ecdn nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m d\u1ea7u d\u01b0\u1ee1ng t\u00f3c c\u00f3 ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng t\u1ed1t.

\n

Ti\u00eau ch\u00ed l\u1ef1a ch\u1ecdn s\u1ea3n ph\u1ea9m d\u1ea7u d\u01b0\u1ee1ng t\u00f3c

\n- Ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng \u0111\u1ea3m b\u1ea3o: Ph\u1ea3i \u0111\u1ea3m b\u1ea3o r\u1eb1ng c\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m ch\u0103m s\u00f3c t\u00f3c \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1ea3n xu\u1ea5t tr\u00ean d\u00e2y chuy\u1ec1n c\u00f4ng ngh\u1ec7 ti\u00ean ti\u1ebfn, hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i v\u00e0 \u0111\u00e3 \u0111\u01b0\u1ee3c ki\u1ec3m \u0111\u1ecbnh ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng an to\u00e0n. B\u1ea1n c\u1ea7n ch\u00fa \u00fd v\u1ec1 th\u00e0nh ph\u1ea7n c\u00e1c tinh ch\u1ea5t c\u00f3 trong s\u1ea3n ph\u1ea9m v\u00e0 n\u00ean l\u1ef1a ch\u1ecdn nh\u1eefng d\u00f2ng s\u1ea3n ph\u1ea9m d\u1ea7u d\u01b0\u1ee1ng c\u00f3 th\u00e0nh ph\u1ea7n tinh ch\u1ea5t chi\u1ebft su\u1ea5t t\u1eeb th\u1ea3o d\u01b0\u1ee3c v\u00e0 thi\u00ean nhi\u00ean th\u00ec s\u1ebd t\u1ed1t v\u00e0 an to\u00e0n cho m\u00e1i t\u00f3c c\u1ee7a b\u1ea1n khi s\u1eed d\u1ee5ng h\u01a1n.\n- An to\u00e0n cho da \u0111\u1ea7u: N\u00ean l\u1ef1a ch\u1ecdn c\u00e1c d\u00f2ng s\u1ea3n ph\u1ea9m l\u00e0nh t\u00ednh c\u00f3 th\u00e0nh ph\u1ea7n t\u1eeb thi\u00ean nhi\u00ean \u0111\u1ec3 kh\u00f4ng g\u00e2y k\u00edch \u1ee9ng cho da \u0111\u1ea7u.\n- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u s\u1ea3n ph\u1ea9m: M\u1ed9t trong nh\u1eefng y\u1ebfu t\u1ed1 kh\u00f4ng th\u1ec3 b\u1ecf qua kh\u00e1c ch\u00ednh l\u00e0 s\u1ef1 uy t\u00edn v\u00e0 tr\u00e1ch nhi\u1ec7m \u0111\u1ebfn t\u1eeb th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u s\u1ea3n ph\u1ea9m. N\u00ean ch\u1ecdn nh\u1eefng d\u00f2ng s\u1ea3n ph\u1ea9m d\u1ea7u d\u01b0\u1ee1ng t\u00f3c c\u00f3 th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u t\u00ean tu\u1ed5i tr\u00ean th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng \u0111\u1ec3 \u0111\u1ea3m b\u1ea3o an to\u00e0n v\u00e0 ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng s\u1ea3n ph\u1ea9m.

\n

D\u1ea7u d\u01b0\u1ee1ng t\u00f3c

\n- Th\u00e0nh ph\u1ea7n: S\u1ea3n ph\u1ea9m d\u1ea7u d\u01b0\u1ee1ng t\u00f3c \u0111\u01b0\u1ee3c chi\u1ebft xu\u1ea5t 100% thi\u00ean nhi\u00ean gi\u00fap ch\u0103m s\u00f3c t\u00f3c to\u00e0n di\u1ec7n t\u1eeb ch\u00e2n t\u00f3c \u0111\u1ebfn ng\u1ecdn t\u00f3c. Nh\u1edd th\u00e0nh ph\u1ea7n ch\u1ed1ng oxy h\u00f3a v\u00e0 t\u0103ng \u0111\u1ed9 \u0111\u00e0n h\u1ed3i c\u1ee7a tinh d\u1ea7u gi\u00fap t\u00f3c lu\u00f4n b\u00f3ng v\u00e0 m\u1ec1m m\u01b0\u1ee3t, kh\u00f4ng b\u1ecb x\u01a1 r\u1ed1i v\u00e0 g\u00e3y r\u1ee5ng.\n- C\u00f4ng d\u1ee5ng: D\u1ea7u d\u01b0\u1ee1ng t\u00f3c k\u1ebft h\u1ee3p h\u00e0i h\u00f2a c\u00e1c lo\u1ea1i tinh d\u1ea7u t\u1ef1 nhi\u00ean c\u00f3 kh\u1ea3 n\u0103ng d\u01b0\u1ee1ng t\u00f3c v\u01b0\u1ee3t tr\u1ed9i, gi\u00fap nu\u00f4i d\u01b0\u1ee1ng m\u00e1i t\u00f3c b\u00f3ng kh\u1ecfe, m\u01b0\u1ee3t m\u00e0, kh\u00f4ng g\u00e3y r\u1ee5ng.\n- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: Mise en Sc\u00e8ne,...

\n

Tinh d\u1ea7u b\u01b0\u1edfi

\n- Th\u00e0nh ph\u1ea7n: S\u1ea3n ph\u1ea9m tinh d\u1ea7u b\u01b0\u1edfi d\u01b0\u1ee1ng t\u00f3c ch\u1ee9a tinh ch\u1ea5t v\u1ecf b\u01b0\u1edfi k\u1ebft h\u1ee3p v\u1edbi Vitamin E v\u00e0 d\u1ea7u d\u1eeba tinh khi\u1ebft c\u00f3 t\u00e1c d\u1ee5ng ng\u0103n r\u1ee5ng t\u00f3c, k\u00edch th\u00edch t\u00f3c m\u1ecdc nhanh, nu\u00f4i d\u01b0\u1ee1ng t\u00f3c v\u00e0 da \u0111\u1ea7u t\u1eeb s\u00e2u b\u00ean trong.\n- C\u00f4ng d\u1ee5ng: S\u1ea3n ph\u1ea9m cung c\u1ea5p nhi\u1ec1u d\u01b0\u1ee1ng ch\u1ea5t thi\u1ebft y\u1ebfu gi\u00fap nu\u00f4i d\u01b0\u1ee1ng v\u00e0 ch\u0103m s\u00f3c t\u00f3c, cho t\u00f3c m\u1ec1m m\u01b0\u1ee3t \u00f3ng \u1ea3. Ngo\u00e0i ra s\u1ea3n ph\u1ea9m gi\u00fap t\u0103ng \u0111\u1ed9 d\u00e0y cho t\u00f3c v\u00e0 nu\u00f4i d\u01b0\u1ee1ng t\u00f3c b\u1ecb h\u01b0 t\u1ed5n. S\u1ea3n ph\u1ea9m kh\u00f4ng ch\u1ee9a h\u00f3a ch\u1ea5t \u0111\u1ed9c h\u1ea1i, kh\u00f4ng g\u00e2y k\u00edch \u1ee9ng da, an to\u00e0n tuy\u1ec7t \u0111\u1ed1i cho ng\u01b0\u1eddi s\u1eed d\u1ee5ng.\n- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: Vi jully,...

\n

Tinh d\u1ea7u d\u01b0\u1ee1ng \u1ea9m

\n- Th\u00e0nh ph\u1ea7n: Tinh d\u1ea7u d\u01b0\u1ee1ng \u1ea9m \u0111\u01b0\u1ee3c chi\u1ebft xu\u1ea5t t\u1eeb oliu c\u00f9ng c\u00e1c tinh d\u1ea7u t\u1ef1 nhi\u00ean c\u1ea5p \u1ea9m cho t\u00f3c, t\u00f3c \u0111\u01b0\u1ee3c b\u1ed5 sung d\u01b0\u1ee1ng ch\u1ea5t s\u1ebd b\u00f3ng h\u01a1n, kh\u1ecfe h\u01a1n, ng\u0103n ng\u1eeba t\u00ecnh tr\u1ea1ng kh\u00f4 r\u1ed1i, k\u1ebft h\u1ee3p v\u1edbi c\u00f4ng th\u1ee9c \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t b\u1ed5 sung c\u00e1c lo\u1ea1i vitamin v\u00e0 Acid lactic gi\u00fap nu\u00f4i d\u01b0\u1ee1ng t\u00f3c v\u00e0 da \u0111\u1ea7u t\u1eeb s\u00e2u b\u00ean trong. Sau m\u1ed9t th\u1eddi gian s\u1eed d\u1ee5ng, t\u00f3c s\u1ebd kh\u00f4ng c\u00f2n b\u1ecb x\u01a1 r\u1ed1i m\u00e0 tr\u1edf n\u00ean su\u00f4n m\u01b0\u1ee3t, \u00f3ng \u1ea3 v\u00e0 d\u1ec5 ch\u1ea3i h\u01a1n.\n- C\u00f4ng d\u1ee5ng: S\u1ea3n ph\u1ea9m gi\u00fap mang l\u1ea1i s\u1ee9c s\u1ed1ng cho m\u00e1i t\u00f3c t\u1eeb g\u1ed1c \u0111\u1ebfn ng\u1ecdn, cung c\u1ea5p th\u00e0nh ph\u1ea7n d\u01b0\u1ee1ng \u1ea9m v\u00e0 b\u1ea3o v\u1ec7 t\u00f3c kh\u1ecfi c\u00e1c t\u00e1c nh\u00e2n g\u00e2y h\u1ea1i nh\u01b0 th\u1eddi ti\u1ebft, kh\u00f3i b\u1ee5i, tr\u1ea3 l\u1ea1i cho b\u1ea1n m\u00e1i t\u00f3c m\u1ec1m m\u1ea1i v\u00e0 \u00f3ng m\u01b0\u1ee3t t\u1ef1 nhi\u00ean.\n- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: Sukin,...

\n

Mua s\u1ea3n ph\u1ea9m d\u1ea7u d\u01b0\u1ee1ng t\u00f3c ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng ho\u00e0n h\u1ea3o cam k\u1ebft ch\u00ednh h\u00e3ng t\u1ea1i CuaHang.net

\nV\u1edbi ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng uy t\u00edn lu\u00f4n \u0111i \u0111\u1ea7u, CuaHang.net lu\u00f4n t\u1ea1o \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00f2ng tin n\u01a1i kh\u00e1ch h\u00e0ng b\u1eb1ng c\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m ch\u00ednh h\u00e3ng v\u00e0 gi\u00e1 th\u00e0nh t\u01b0\u01a1ng \u0111\u1ed1i \u1ed5n \u0111\u1ecbnh. \u0110\u1ebfn v\u1edbi ch\u00fang t\u00f4i, b\u1ea1n s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c ch\u1ecdn l\u1ef1a c\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m d\u1ea7u d\u01b0\u1ee1ng t\u00f3c cao c\u1ea5p v\u1edbi gi\u00e1 c\u1ef1c t\u1ed1t. B\u00ean c\u1ea1nh \u0111\u00f3, CuaHang.net lu\u00f4n c\u00f3 nh\u1eefng d\u1ecbch v\u1ee5 ch\u0103m s\u00f3c kh\u00e1ch h\u00e0ng v\u00e0 khuy\u1ebfn m\u00e3i \u01b0u \u0111\u00e3i c\u1ef1c s\u1ed1c.

"], "heading": ""}]

Xu hướng Dưỡng tóc, ủ tóc