Khăn giấy ướt cho bé

Khăn giấy ướt cho bé - Tất cả sản phẩm Khăn giấy ướt
636 sản phẩm
Trang 1/14

[{"content": ["

Nh\u1edd t\u00ednh ti\u1ec7n d\u1ee5ng cao n\u00ean c\u00e1c lo\u1ea1i kh\u0103n gi\u1ea5y \u01b0\u1edbt v\u00e0 kh\u00f4 \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1eed d\u1ee5ng r\u1ea5t ph\u1ed5 bi\u1ebfn trong \u0111\u1eddi s\u1ed1ng hi\u1ec7n nay. \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, n\u1ebfu gia \u0111\u00ecnh b\u1ea1n c\u00f3 em b\u00e9 th\u00ec vi\u1ec7c s\u1eafm s\u1eeda lo\u1ea1i \u0111\u1ed3 d\u00f9ng n\u00e0y l\u00e0 m\u1ed9t \u0111i\u1ec1u r\u1ea5t c\u1ea7n thi\u1ebft. \u0110\u1ec3 \u0111\u00e1p \u1ee9ng nhu c\u1ea7u s\u1eed d\u1ee5ng, hi\u1ec7n nay c\u00f3 r\u1ea5t nhi\u1ec1u lo\u1ea1i kh\u0103n gi\u1ea5y cao c\u1ea5p ra \u0111\u1eddi v\u1edbi nhi\u1ec1u m\u1ee9c gi\u00e1 th\u00e0nh kh\u00e1c nhau. B\u00ean c\u1ea1nh \u0111\u00f3 c\u0169ng c\u00f3 r\u1ea5t nhi\u1ec1u nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m kh\u00f4ng ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng, ch\u00ednh v\u00ec th\u1ebf vi\u1ec7c ch\u1ecdn mua m\u1ed9t lo\u1ea1i kh\u0103n gi\u1ea5y ph\u00f9 h\u1ee3p \u0111\u1ed1i v\u1edbi ng\u01b0\u1eddi ti\u00eau d\u00f9ng kh\u00e1 l\u00e0 kh\u00f3 kh\u0103n. B\u1ea1n \u0111\u1eebng lo l\u1eafng v\u1ec1 \u0111i\u1ec1u n\u00e0y, m\u1ecdi chuy\u1ec7n kh\u00f3 kh\u0103n c\u1ee9 \u0111\u1ec3 CuaHang.net lo. CuaHang.net - trang th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i \u0111i\u1ec7n t\u1eed cung c\u1ea5p nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m quen thu\u1ed9c t\u1eeb c\u00e1c nh\u00e0 cung c\u1ea5p uy t\u00edn v\u1edbi m\u1ee9c gi\u00e1 c\u1ef1c k\u1ef3 \u01b0u \u0111\u00e3i v\u00e0 h\u1ea5p d\u1eabn cho b\u1ea1n tho\u1ea3i m\u00e1i l\u1ef1a ch\u1ecdn\n

- Nhu c\u1ea7u s\u1eed d\u1ee5ng: T\u00f9y v\u00e0o nhu c\u1ea7u s\u1eed d\u1ee5ng m\u00e0 b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 l\u1ef1a ch\u1ecdn cho m\u00ecnh \u0111\u01b0\u1ee3c m\u1ed9t s\u1ea3n ph\u1ea9m ph\u00f9 h\u1ee3p. N\u1ebfu b\u1ea1n \u0111ang nu\u00f4i con nh\u1ecf th\u00ec h\u00e3y t\u00ecm mua nh\u1eefng lo\u1ea1i kh\u0103n gi\u1ea5y \u01b0\u1edbt ti\u1ec7n l\u1ee3i. C\u00f2n n\u1ebfu nh\u01b0 ch\u1ec9 ph\u1ee5c v\u1ee5 cho nhu c\u1ea7u \u0103n u\u1ed1ng h\u00e0ng ng\u00e0y th\u00ec nh\u1eefng lo\u1ea1i kh\u0103n gi\u1ea5y kh\u00f4 v\u1eabn l\u00e0 s\u1ef1 \u01b0u ti\u00ean h\u00e0ng \u0111\u1ea7u.\n

- M\u00f9i h\u01b0\u01a1ng: Hi\u1ec7n nay tr\u00ean th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng, \u0111a s\u1ed1 c\u00e1c lo\u1ea1i kh\u0103n gi\u1ea5y \u0111\u1ec1u c\u00f3 m\u00f9i h\u01b0\u01a1ng d\u1ec5 ch\u1ecbu. Ch\u00ednh v\u00ec th\u1ebf, t\u00f9y v\u00e0o s\u1edf th\u00edch, b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 ch\u1ecdn nh\u1eefng m\u00f9i h\u01b0\u01a1ng ph\u00f9 h\u1ee3p nh\u01b0 lavender, h\u01b0\u01a1ng hoa h\u1ed3ng, hoa nh\u00e0i,... Tuy nhi\u00ean b\u1ea1n c\u0169ng ph\u1ea3i ch\u00fa \u00fd b\u1edfi nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m c\u00f3 m\u00f9i qu\u00e1 n\u1eb7ng c\u00f3 th\u1ec3 s\u1eed d\u1ee5ng c\u00e1c ch\u1ea5t t\u1ea1o m\u00f9i d\u1ec5 k\u00edch \u1ee9ng da. \n

- K\u00edch th\u01b0\u1edbc v\u00e0 s\u1ed1 l\u01b0\u1ee3ng: \u0110\u1ec3 \u0111\u00e1p \u1ee9ng nhu c\u1ea7u s\u1eed d\u1ee5ng c\u1ee7a kh\u00e1ch h\u00e0ng, nh\u00e0 s\u1ea3n xu\u1ea5t \u0111\u00e3 cung c\u1ea5p cho th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng r\u1ea5t nhi\u1ec1u size gi\u1ea5y, b\u1ecbch gi\u1ea5y kh\u00e1c nhau. Th\u00f4ng th\u01b0\u1eddng, kh\u0103n gi\u1ea5y s\u1ebd c\u00f3 k\u00edch th\u01b0\u1edbc 18x18cm, c\u00f3 k\u1ebft c\u1ea5u 2 l\u1edbp v\u00e0 m\u1ed7i b\u1ecbch s\u1ebd c\u00f3 kho\u1ea3ng 100 t\u1edd. Tuy nhi\u00ean, c\u0169ng c\u00f3 nhi\u1ec1u b\u1ecbch gi\u1ea5y b\u00e9 ch\u1ec9 c\u00f3 kho\u1ea3ng 10 t\u1edd ti\u1ec7n l\u1ee3i \u0111\u1ec3 mang theo trong t\u00fai x\u00e1ch m\u1ecdi l\u00fac m\u1ecdi n\u01a1i. Ho\u1eb7c c\u0169ng c\u00f3 nh\u1eefng b\u1ecbch size l\u1edbn kho\u1ea3ng 200 t\u1edd \u0111\u1ec3 ph\u1ee5c v\u1ee5 nhu c\u1ea7u s\u1eed d\u1ee5ng nhi\u1ec1u c\u1ee7a m\u1ecdi ng\u01b0\u1eddi, \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t l\u00e0 nh\u1eefng gia \u0111\u00ecnh \u0111ang c\u00f3 con nh\u1ecf. \n

- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: Mother-K, Tempo, Bobo Bamboo, Huggies, Unifresh, Bobby, Luck-Lady, Mamamy,.... l\u00e0 nh\u1eefng th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u kh\u0103n gi\u1ea5y cao c\u1ea5p ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 tham kh\u1ea3o. \n

- S\u1ea3n ph\u1ea9m: Combo 5 g\u00f3i kh\u0103n \u01b0\u1edbt Mamamy kh\u00f4ng m\u00f9i 100 t\u1edd V754, Kh\u0103n \u01b0\u1edbt Huggies kh\u00f4ng m\u00f9i 64 mi\u1ebfng, B\u1ed9 4 g\u00f3i Kh\u0103n \u01b0\u1edbt Bobby kh\u00f4ng m\u00f9i 100 t\u1edd/g\u00f3i (Xanh),....\n

- Ch\u1ea5t li\u1ec7u: Kh\u0103n gi\u1ea5y th\u01b0\u1eddng \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m t\u1eeb v\u1ea3i s\u1ee3i kh\u00f4ng d\u1ec7t d\u00e0y, m\u1ec1m m\u1ecbn, \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1ea3n xu\u1ea5t trong m\u00f4i tr\u01b0\u1eddng v\u00f4 tr\u00f9ng an to\u00e0n tuy\u1ec7t \u0111\u1ed1i. \u0110\u1ed3ng th\u1eddi c\u00f2n c\u00f3 s\u1ef1 k\u1ebft h\u1ee3p c\u1ee7a vitamin E v\u00e0 c\u00e1c chi\u1ebft xu\u1ea5t t\u1eeb thi\u00ean nhi\u00ean nh\u01b0 l\u00f4 h\u1ed9i, hoa c\u00fac \u0111\u1ec3 d\u01b0\u1ee1ng \u1ea9m cho da. \n

- C\u00f4ng d\u1ee5ng: D\u00f9ng \u0111\u1ec3 v\u1ec7 sinh da, l\u00e0m m\u00e1t v\u00e0 gi\u1eef \u1ea9m cho l\u00e0n da, \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t l\u00e0 cho da em b\u00e9. C\u00e1c lo\u1ea1i kh\u0103n gi\u1ea5y \u01b0\u1edbt c\u0169ng c\u00f3 th\u1ec3 s\u1eed d\u1ee5ng cho ng\u01b0\u1eddi l\u1edbn b\u00ecnh th\u01b0\u1eddng \u0111\u1ec3 lau m\u1eb7t ho\u1eb7c v\u1ec7 sinh khi c\u1ea7n. S\u1ea3n ph\u1ea9m c\u00f3 m\u00f9i d\u1ecbu nh\u1eb9, ho\u1eb7c c\u00f3 nhi\u1ec1u lo\u1ea1i kh\u00f4ng c\u00f3 m\u00f9i, kh\u00f4ng c\u00f3 ch\u1ea5t b\u1ea3o qu\u1ea3n, r\u1ea5t t\u1ed1t cho tr\u1ebb em, c\u00f3 th\u1ec3 c\u1ea5p \u1ea9m v\u00e0 ch\u1ed1ng h\u0103m, kh\u00f4ng g\u00e2y k\u00edch \u1ee9ng cho da tr\u1ebb nh\u1ecf. \n

- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: Huggies, Unifresh, Bobby, Luck-Lady, Mamamy,...\n

- S\u1ea3n ph\u1ea9m: Kh\u0103n gi\u1ea5y kh\u00f4 \u0111a n\u0103ng Mamamy 180 t\u1edd V597, Kh\u0103n gi\u1ea5y kh\u00f4 \u0111a n\u0103ng Mother-K H\u00e0n Qu\u1ed1c,....\n

- Ch\u1ea5t li\u1ec7u: Kh\u0103n gi\u1ea5y kh\u00f4 \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m t\u1eeb b\u1ed9t gi\u1ea5y nguy\u00ean sinh (g\u1ed7 b\u00f4ng, \u0111ay) b\u1ed9t gi\u1ea5y nguy\u00ean ch\u1ea5t (\u0111\u00e3 \u0111\u01b0\u1ee3c pha tr\u1ed9n t\u1eeb nguy\u00ean li\u1ec7u t\u1ef1 nhi\u00ean v\u00e0 m\u1ed9t s\u1ed1 lo\u1ea1i nguy\u00ean li\u1ec7u kh\u00e1c), b\u1ed9t gi\u1ea5y t\u00e1i sinh (\u0111\u00e3 \u0111\u01b0\u1ee3c x\u1eed l\u00fd qua quy tr\u00ecnh t\u00e1i ch\u1ebf). T\u1ea5t c\u1ea3 c\u00e1c lo\u1ea1i b\u1ed9t gi\u1ea5y n\u00e0y \u0111\u00e3 \u0111\u01b0\u1ee3c kh\u1eed tr\u00f9ng, ti\u1ec7t tr\u00f9ng b\u1eb1ng tia c\u1ef1c t\u00edm, an to\u00e0n, ti\u1ec7n l\u1ee3i kh\u00f4ng l\u00e0m t\u1ed5n h\u1ea1i da.\n

- C\u00f4ng d\u1ee5ng: Kh\u0103n gi\u1ea5y kh\u00f4 mang \u0111\u1ebfn r\u1ea5t nhi\u1ec1u c\u00f4ng d\u1ee5ng h\u1eefu \u00edch \u0111\u1ed1i v\u1edbi cu\u1ed9c s\u1ed1ng sinh ho\u1ea1t th\u01b0\u1eddng ng\u00e0y. Kh\u00f4ng nh\u1eefng th\u1ebf, kh\u0103n gi\u1ea5y kh\u00f4 c\u00f2n l\u00e0 c\u00e1nh tay \u0111\u1eafc l\u1ef1c cho c\u00e1c b\u00e0 n\u1ed9i tr\u1ee3 trong vi\u1ec7c th\u1ea5m d\u1ea7u, th\u1ea5m kh\u00f4 v\u00e0 gi\u1eef cho c\u00e1c lo\u1ea1i th\u1ef1c ph\u1ea9m lu\u00f4n t\u01b0\u01a1i s\u1ea1ch.\n

- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: Mother-K, Tempo, Bobo Bamboo, \u2026\n

CuaHang.net l\u00e0 \u1ee9ng d\u1ee5ng mua s\u1eafm tr\u1ef1c tuy\u1ebfn h\u00e0ng \u0111\u1ea7u t\u1ea1i Vi\u1ec7t Nam. CuaHang.net li\u00ean t\u1ee5c c\u1eadp nh\u1eadt th\u00f4ng tin cho t\u1eebng d\u00f2ng s\u1ea3n ph\u1ea9m t\u1eeb s\u1ea3n ph\u1ea9m cho m\u1eb9 v\u00e0 b\u00e9, \u0111\u1ed3 gia d\u1ee5ng, thi\u1ebft b\u1ecb \u0111i\u1ec7n t\u1eed \u0111\u1ebfn qu\u1ea7n \u00e1o, trang s\u1ee9c, \u0111\u1ed3ng h\u1ed3, ph\u1ee5 ki\u1ec7n,... \u0111\u1ea3m b\u1ea3o ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng \u0111\u1ebfn ng\u01b0\u1eddi ti\u00eau d\u00f9ng. B\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 ho\u00e0n to\u00e0n y\u00ean t\u00e2m v\u1edbi ch\u00ednh s\u00e1ch \u0111\u1ed5i - tr\u1ea3 h\u00e0ng c\u1ee7a CuaHang.net Mall n\u1ebfu c\u00f3 b\u1ea5t k\u1ef3 v\u1ea5n \u0111\u1ec1 g\u00ec x\u1ea3y ra \u0111\u1ed1i v\u1edbi \u0111\u01a1n h\u00e0ng c\u1ee7a b\u1ea1n. CuaHang.net c\u00f3 h\u00e0ng ng\u00e0n ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh khuy\u1ebfn m\u00e3i \u0111\u01b0\u1ee3c c\u1eadp nh\u1eadt h\u00e0ng ng\u00e0y. Giao h\u00e0ng mi\u1ec5n ph\u00ed khi \u00e1p d\u1ee5ng m\u00e3 khuy\u1ebfn m\u00e3i. \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, CuaHang.net t\u00edch h\u1ee3p nhi\u1ec1u ph\u01b0\u01a1ng th\u1ee9c thanh to\u00e1n nh\u01b0 ti\u1ec1n m\u1eb7t, th\u1ebb t\u00edn d\u1ee5ng, th\u1ebb ATM hay v\u00ed \u0111i\u1ec7n t\u1eed,... gi\u00fap b\u1ea1n thanh to\u00e1n linh ho\u1ea1t. Tr\u1ea3i nghi\u1ec7m mua kh\u0103n gi\u1ea5y ngay h\u00f4m nay \u0111\u1ec3 \u0111\u01b0\u1ee3c h\u01b0\u1edfng to\u00e0n b\u1ed9 \u01b0u \u0111\u00e3i h\u1ea5p d\u1eabn \u0111\u1ebfn t\u1eeb CuaHang.net. Mua h\u00e0ng ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng, kh\u00f4ng lo v\u1ec1 gi\u00e1, h\u00e3y \u0111\u1ebfn CuaHang.net!"], "heading": ""}]

Xu hướng Khăn giấy ướt cho bé