Ví ngắn

Ví ngắn - Tất cả sản phẩm Ví ngắn
9.532 sản phẩm
Trang 1/100

Ví/bóp mini

[{"content": ["

H\u1ea7u nh\u01b0 v\u1edbi c\u00e1c b\u1ea1n g\u00e1i hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i th\u01b0\u1eddng hay \u01b0a chu\u1ed9ng nh\u1eefng phong c\u00e1ch th\u1eddi trang sang tr\u1ecdng, thanh l\u1ecbch v\u1edbi c\u00e1c chi\u1ebfc v\u00ed c\u1ea7m tay thi\u1ebft k\u1ebf nh\u1eb9 nh\u00e0ng, t\u1ed1i gi\u1ea3n nh\u01b0ng kh\u00f4ng nh\u00e0m ch\u00e1n. V\u00ed \u0111\u1eb9p cho n\u1eef t\u1eeb l\u00e2u \u0111\u00e3 l\u00e0 ng\u01b0\u1eddi b\u1ea1n kh\u00f4ng th\u1ec3 thi\u1ebfu \u0111\u1ed1i v\u1edbi b\u1ea5t k\u00ec b\u1ea1n g\u00e1i n\u00e0o khi \u0111i ra \u0111\u01b0\u1eddng. Ngo\u00e0i c\u00f4ng d\u1ee5ng c\u00f3 th\u1ec3 c\u1ea5t gi\u1eef nh\u1eefng \u0111\u1ed3 d\u00f9ng c\u00e1 nh\u00e2n, chi\u1ebfc v\u00ed c\u00f2n \u0111\u01b0\u1ee3c xem l\u00e0 m\u00f3n ph\u1ee5 ki\u1ec7n th\u1eddi trang kh\u00f4ng th\u1ec3 thi\u1ebfu c\u1ee7a c\u00e1c qu\u00fd c\u00f4 trong nh\u1eefng bu\u1ed5i ti\u1ec7c. V\u1edbi s\u1ef1 \u0111a d\u1ea1ng trong t\u1eebng thi\u1ebft k\u1ebf m\u00e0 ng\u00e0y nay, c\u00e1c b\u1ea1n g\u00e1i kh\u00f3 ch\u1ecdn \u0111\u01b0\u1ee3c cho m\u00ecnh nh\u1eefng chi\u1ebfc v\u00ed c\u1ea7m tay th\u00edch h\u1ee3p. CuaHang.net hi\u1ec7n \u0111\u00e3 v\u00e0 \u0111ang cung c\u1ea5p c\u00e1c m\u1eabu v\u00ed th\u1eddi th\u01b0\u1ee3ng v\u1edbi m\u1ee9c gi\u00e1 h\u1ea5p d\u1eabn, gi\u00fap cho c\u00e1c n\u00e0ng c\u00f3 th\u1ec3 ch\u1ecdn \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1ea3n ph\u1ea9m ph\u00f9 h\u1ee3p.\n

- M\u1ee5c \u0111\u00edch s\u1eed d\u1ee5ng: N\u1ebfu c\u1ea7n m\u1ed9t chi\u1ebfc v\u00ed d\u1ef1 ti\u1ec7c sang tr\u1ecdng, b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 ch\u1ecdn cho m\u00ecnh nh\u1eefng chi\u1ebfc v\u00ed c\u1ea7m tay k\u00edch th\u01b0\u1edbc nh\u1ecf g\u1ecdn 8.5 x 1 x 10.5cm c\u00f3 trang tr\u00ed hoa v\u0103n, h\u1ecda ti\u1ebft ho\u1eb7c \u0111\u00ednh \u0111\u00e1. Khi b\u1ea1n \u0111i l\u00e0m ho\u1eb7c \u0111i ch\u01a1i c\u00f9ng b\u1ea1n b\u00e8 v\u00e0 gia \u0111\u00ecnh, m\u1ed9t chi\u1ebfc v\u00ed \u0111eo hay t\u00fai x\u00e1ch c\u00f3 k\u00edch th\u01b0\u1edbc l\u1edbn kho\u1ea3ng t\u1ea7m 9.5 x 19.5 cm s\u1ebd l\u00e0 s\u1ea3n ph\u1ea9m th\u00edch h\u1ee3p d\u00e0nh cho b\u1ea1n. V\u1edbi k\u00edch th\u01b0\u1edbc l\u1edbn, b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 ch\u1ee9a nh\u1eefng \u0111\u1ed3 d\u00f9ng c\u00e1 nh\u00e2n nh\u01b0 son m\u00f4i, ph\u1ea5n, n\u01b0\u1edbc hoa,... khi ra ngo\u00e0i m\u1ed9t c\u00e1ch ti\u1ec7n l\u1ee3i.\n

- Ch\u1ea5t li\u1ec7u: N\u1ebfu b\u1ea1n th\u00edch s\u1ef1 kh\u1ecfe kho\u1eafn, b\u1ec1n b\u1ec9, c\u00f3 th\u1ec3 tham kh\u1ea3o c\u00e1c d\u00f2ng v\u00ed l\u00e0m b\u1eb1ng da b\u00f2. Lo\u1ea1i v\u00ed l\u00e0m b\u1eb1ng da c\u00e1 s\u1ea5u c\u00f3 ki\u1ec3u d\u00e1ng \u0111\u1eb9p, v\u00ed m\u1ec1m, nhi\u1ec1u ki\u1ec3u d\u00e1ng kh\u00e1c nhau. B\u00ean c\u1ea1nh \u0111\u00f3, c\u00e1c b\u1ea1n v\u1eabn c\u00f3 th\u1ec3 xem th\u00eam g\u1ee3i \u00fd nh\u1eefng chi\u1ebfc v\u00ed \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m t\u1eeb da pu hay da t\u1ed5ng h\u1ee3p v\u1edbi m\u1ee9c gi\u00e1 t\u1ea7m trung \u0111\u1ebfn cao c\u1ea5p, mang \u0111\u1ebfn ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng t\u01b0\u01a1ng x\u1ee9ng\n

- Thi\u1ebft k\u1ebf: N\u1ebfu b\u1ea1n l\u00e0 ng\u01b0\u1eddi s\u1edf h\u1eefu phong c\u00e1ch th\u1eddi trang ti\u00ean ti\u1ebfn, s\u00e0nh \u0111i\u1ec7u v\u00e0 \u0111\u1eb3ng c\u1ea5p, b\u1ea1n n\u00ean t\u00ecm c\u00e1c m\u1eabu v\u00ed th\u1eddi trang sang tr\u1ecdng, h\u1ecda ti\u1ebft \u0111\u01a1n gi\u1ea3n, \u0111\u01b0\u1eddng vi\u1ec1n n\u1ed5i b\u1eadt s\u1ebd t\u1ea1o n\u00ean s\u1ef1 \u1ea5n t\u01b0\u1ee3ng v\u1ec1 th\u1eddi trang c\u00e1 t\u00ednh.N\u1ebfu b\u1ea1n l\u00e0 c\u00f4 n\u00e0ng y\u00eau th\u00edch s\u1ef1 nh\u1eb9 nh\u00e0ng, thanh l\u1ecbch, h\u00e3y s\u1eafm ngay cho m\u00ecnh m\u1ed9t chi\u1ebfc v\u00ed c\u1ea7m tay c\u00f3 m\u00e0u s\u1eafc trang nh\u00e3, thanh tao, kh\u00f4ng qu\u00e1 c\u1ea7u k\u1ef3.\n

- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: Lata, MCC, TOUTOU,...\n

- Thi\u1ebft k\u1ebf: V\u00ed c\u1ea7m tay mini th\u01b0\u1eddng \u0111\u01b0\u1ee3c thi\u1ebft k\u1ebf nh\u1ecf g\u1ecdn, k\u00edch th\u01b0\u1edbc r\u01a1i v\u00e0o t\u1ea7m kho\u1ea3ng 11cm x 8cm x 2cm. V\u00ed th\u01b0\u1eddng c\u00f3 m\u1ed9t ng\u0103n, th\u00edch h\u1ee3p \u0111\u1ef1ng ti\u1ec1n hay nh\u1eefng lo\u1ea1i gi\u1ea5y t\u1edd t\u00f9y th\u00e2n \u0111\u01a1n gi\u1ea3n.\n

- Ch\u1ea5t li\u1ec7u: Ngo\u00e0i ch\u1ea5t li\u1ec7u da th\u1eadt \u0111\u1eaft ti\u1ec1n th\u00ec nh\u1eefng lo\u1ea1i v\u00ed c\u1ea7m tay mini c\u00f2n \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m b\u1eb1ng ch\u1ea5t li\u1ec7u simili (gi\u1ea3 da) v\u1edbi \u01b0u \u0111i\u1ec3m gi\u00e1 th\u00e0nh r\u1ebb, \u0111\u1ed9 b\u1ec1n t\u01b0\u01a1ng \u0111\u1ed1i v\u00e0 c\u00f3 b\u1ec1 ngo\u00e0i kh\u00e1 gi\u1ed1ng da th\u1eadt.\n

- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: Just Star, Faya, MIFFY,...\n

- Thi\u1ebft k\u1ebf: V\u1edbi chi\u1ec1u d\u00e0i th\u00edch h\u1ee3p, v\u1eeba tay c\u1ea7m, v\u00ed c\u1ea7m tay d\u00e0i mang \u0111\u1ebfn cho c\u00e1c n\u00e0ng v\u1ebb \u0111\u1eb9p hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i, tinh t\u1ebf v\u00e0 sang tr\u1ecdng. B\u00ean trong nhi\u1ec1u ng\u0103n \u0111\u1ef1ng th\u1ebb v\u00e0 ng\u0103n d\u00e0i c\u00f3 kh\u00f3a k\u00e9o ti\u1ec7n d\u1ee5ng\n

- Ch\u1ea5t li\u1ec7u: Ch\u1ea5t li\u1ec7u da t\u1ed5ng h\u1ee3p cao c\u1ea5p c\u00f3 g\u00e2n b\u1ec1n b\u1ec9, m\u00e0u s\u1eafc \u0111a d\u1ea1ng. V\u00ed ph\u00f9 h\u1ee3p \u0111\u1ec3 \u0111i ti\u1ec7c ho\u1eb7c s\u1eed d\u1ee5ng l\u00e0m v\u00ed ti\u1ec1n h\u00e0ng ng\u00e0y. \u0110\u00e2y l\u00e0 ch\u1ea5t li\u1ec7u nh\u1eb9 v\u00e0 c\u1ea7m m\u00e1t ta v\u00e0 c\u00f3 \u0111\u1ed9 b\u1ec1n kh\u00e1 t\u1ed1t\n

- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: Verchini, Idigo,...\n

- Kh\u00f4ng \u0111\u1ec3 v\u00ed qu\u00e1 d\u00e0y: Ch\u00fang ta th\u01b0\u1eddng kh\u00f4ng \u0111\u1ec3 \u00fd \u0111\u1ebfn nh\u1eefng g\u00ec b\u1ecf v\u00e0o v\u00ed, v\u00e0 c\u1ee9 \u0111\u1ec3 n\u00f3 \u0111\u1ea7y h\u01a1n theo th\u1eddi gian. B\u1ea1n kh\u00f4ng bi\u1ebft r\u1eb1ng m\u00ecnh \u0111ang k\u00e9o d\u00e3n c\u00e1c h\u1ea1t da, v\u00e0 v\u1ea5n \u0111\u1ec1 n\u00e0y kh\u00f4ng th\u1ec3 s\u1eeda ch\u1eefa \u0111\u01b0\u1ee3c m\u1ed9t khi t\u00fai \u0111\u00e3 b\u1ecb gi\u00e3n m\u1ea5t form d\u00e1ng ban \u0111\u1ea7u. Ch\u1ec9 c\u00f3 m\u1ed9t c\u00e1ch \u0111\u1ec3 ng\u0103n ch\u1eb7n \u0111i\u1ec1u n\u00e0y, l\u00e0 h\u00e3y \u0111\u1ea3m b\u1ea3o r\u1eb1ng b\u1ea1n ch\u1ec9 mang theo nh\u1eefng th\u1ee9 c\u1ea7n thi\u1ebft tuy\u1ec7t \u0111\u1ed1i \u2013 gi\u1edbi h\u1ea1n v\u1edbi m\u1ed9t s\u1ed1 th\u1ebb t\u00edn d\u1ee5ng c\u00f9ng danh thi\u1ebfp quan tr\u1ecdng v\u00e0 m\u1ed9t v\u00e0i h\u00f3a \u0111\u01a1n.\n

- V\u1ec7 sinh v\u00ed \u0111\u00fang c\u00e1ch: Da l\u00e0 m\u1ed9t ch\u1ea5t li\u1ec7u \u0111\u1ed9c \u0111\u00e1o, v\u00e0 c\u00f3 nh\u1eefng y\u00eau c\u1ea7u ri\u00eang v\u1ec1 vi\u1ec7c ch\u0103m s\u00f3c. Hai \u0111i\u1ec1u c\u00f3 th\u1ec3 d\u1ec5 d\u00e0ng l\u00e0m h\u1ecfng v\u00ed da c\u1ee7a b\u1ea1n: b\u1ee5i b\u1ea9n ho\u1eb7c thi\u1ebfu \u0111\u1ed9 \u1ea9m. B\u1ea1n n\u00ean s\u1eed d\u1ee5ng m\u1ed9t mi\u1ebfng v\u1ea3i \u1ea9m \u0111\u1ec3 lau ch\u00f9i v\u1ebft b\u1ea9n. N\u1ebfu v\u1ebft b\u1ea9n b\u00e1m qu\u00e1 ch\u1eb7t, h\u00e3y d\u00f9ng m\u1ed9t lo\u1ea1i kem \u0111i\u1ec1u h\u00f2a da \u0111\u1ec3 gi\u00fap v\u1ebft b\u1ea9n bong ra v\u00e0 d\u1ec5 d\u00e0ng cho vi\u1ec7c lau ch\u00f9i h\u01a1n. N\u1ebfu chi\u1ebfc v\u00ed b\u1ecb \u01b0\u1edbt, b\u1ea1n c\u1ea7n lau s\u1ea1ch b\u1ec1 m\u1eb7t b\u1eb1ng m\u1ed9t mi\u1ebfng v\u1ea3i kh\u00f4 s\u1ea1ch v\u00e0 \u0111\u1ec3 v\u00ed kh\u00f4 \u1edf nhi\u1ec7t \u0111\u1ed9 ph\u00f2ng b\u00ecnh th\u01b0\u1eddng. Kh\u00f4ng n\u00ean ph\u01a1i n\u1eafng ho\u1eb7c s\u1eed d\u1ee5ng m\u00e1y s\u1ea5y, ho\u1eb7c \u0111\u1ec3 v\u00ed ti\u1ec1n \u1edf n\u01a1i c\u00f3 nhi\u1ec7t \u0111\u1ed9 qu\u00e1 cao, \u0111i\u1ec1u n\u00e0y s\u1ebd d\u1ec5 t\u1ea1o ra c\u00e1c n\u1ebfp nh\u0103n tr\u00ean da. Nhanh ch\u00f3ng l\u00e0m b\u1ec1 m\u1eb7t da b\u1ecb bong tr\u00f3c.\n

CuaHang.net l\u00e0 \u1ee9ng d\u1ee5ng mua s\u1eafm tr\u1ef1c tuy\u1ebfn h\u00e0ng \u0111\u1ea7u t\u1ea1i Vi\u1ec7t Nam. CuaHang.net li\u00ean t\u1ee5c c\u1eadp nh\u1eadt th\u00f4ng tin cho t\u1eebng d\u00f2ng s\u1ea3n ph\u1ea9m t\u1eeb \u0111\u1ed3 gia d\u1ee5ng, thi\u1ebft b\u1ecb \u0111i\u1ec7n t\u1eed \u0111\u1ebfn qu\u1ea7n \u00e1o, trang s\u1ee9c, \u0111\u1ed3ng h\u1ed3, ph\u1ee5 ki\u1ec7n,... \u0111\u1ea3m b\u1ea3o ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng \u0111\u1ebfn ng\u01b0\u1eddi ti\u00eau d\u00f9ng. CuaHang.net c\u00f3 h\u00e0ng ng\u00e0n ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh khuy\u1ebfn m\u00e3i \u0111\u01b0\u1ee3c c\u1eadp nh\u1eadt h\u00e0ng ng\u00e0y. Giao h\u00e0ng mi\u1ec5n ph\u00ed khi \u00e1p d\u1ee5ng m\u00e3 khuy\u1ebfn m\u00e3i. \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, CuaHang.net t\u00edch h\u1ee3p nhi\u1ec1u ph\u01b0\u01a1ng th\u1ee9c thanh to\u00e1n nh\u01b0 ti\u1ec1n m\u1eb7t, th\u1ebb t\u00edn d\u1ee5ng, th\u1ebb ATM hay v\u00ed \u0111i\u1ec7n t\u1eed,... gi\u00fap b\u1ea1n thanh to\u00e1n linh ho\u1ea1t. V\u1edbi c\u00e1c \u0111\u1ed1i t\u00e1c v\u1eadn chuy\u1ec3n uy t\u00edn Viettel Post, Giao H\u00e0ng Ti\u1ebft Ki\u1ec7m, J&T Express, Giao H\u00e0ng Nhanh,... t\u1ea5t c\u1ea3 \u0111\u01a1n h\u00e0ng s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c giao \u0111\u1ebfn tay ng\u01b0\u1eddi ti\u00eau d\u00f9ng m\u1ed9t c\u00e1ch ho\u00e0n h\u1ea3o nh\u1ea5t. B\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 ho\u00e0n to\u00e0n y\u00ean t\u00e2m v\u1edbi ch\u00ednh s\u00e1ch \u0111\u1ed5i - tr\u1ea3 h\u00e0ng c\u1ee7a CuaHang.net Mall n\u1ebfu c\u00f3 b\u1ea5t k\u1ef3 v\u1ea5n \u0111\u1ec1 g\u00ec x\u1ea3y ra \u0111\u1ed1i v\u1edbi \u0111\u01a1n h\u00e0ng c\u1ee7a b\u1ea1n. Tr\u1ea3i nghi\u1ec7m mua v\u00ed c\u1ea7m tay ngay h\u00f4m nay \u0111\u1ec3 \u0111\u01b0\u1ee3c h\u01b0\u1edfng to\u00e0n b\u1ed9 \u01b0u \u0111\u00e3i h\u1ea5p d\u1eabn \u0111\u1ebfn t\u1eeb CuaHang.net. Mua h\u00e0ng ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng, kh\u00f4ng lo v\u1ec1 gi\u00e1, h\u00e3y \u0111\u1ebfn CuaHang.net!"], "heading": ""}]

Xu hướng Ví ngắn